‘‘ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္ဘယ္လိုထင္လဲ’’ ဟု ေန႔လည္စာအတူ စားေနစဥ္ ကြၽန္မ၏ သူငယ္ခ်င္းက ေမးသည္။ ‘‘ၿငိမ္သက္ျခင္းလား၊ ကြၽန္မေသခ်ာမသိဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔ေမးတာလဲ’’ ဟု ဇေဝဇဝါျဖစ္လ်က္ ျပန္ေမးရာ သူငယ္ခ်င္းက ‘‘ေကာင္းၿပီ၊ ဝတ္ျပဳေနတုံးက ႐ွင့္ေျခေထာက္ လႈပ္ေနၿပီး အျခားေနရာကို စိတ္ေရာက္ေနတာ တို႔ေတြ႕တယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ခ်စ္တဲ့သူေတြကိုေပးတဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ႐ွင္ဆင္ျခင္မိသလား’’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ထိုေန႔က ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း၏ ေမးခြန္း ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ နာက်င္ခံစားရေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ကြၽန္မအတြက္ ၿငိမ္သက္ျခင္းခရီးကို အစျပဳေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားသည္ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္မႈၾကား၌ပင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မည္ကဲ့သို႔ ေပြ႕ပိုက္ အေလးထားသည္ကို က်မ္းစာထဲ၌ ကြၽန္မ စတင္ေလ့လာ ခဲ့သည္။ ေကာေလာသဲၿမိဳ႕သားမ်ားထံ ေရးသားေသာ ေပါလု၏ စာ၌ ခရစ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သူတို႔ႏွလုံးသားထဲတြင္ အုပ္စိုးခြင့္ေပးရန္ တမန္ေတာ္ေပါလု၏မိန႔္ၾကားခ်က္ကို ကြၽန္မ ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္ (ေကာ ၃း၁၅)။

ထိုအသင္းေတာ္သို႔ သူတစ္ခါမွ်မေရာက္ဖူးဘဲ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို သူ႔မိတ္ေဆြဧပျဖထံမွ ၾကားသိၿပီး ေပါလုစာေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္၌ လြဲမွားေသာ သြန္သင္မႈႏွင့္ သူတို႔ေတြ႕ၾကဳံေနရၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ဆုံး႐ႈံးမည္ကို သူစိုးရိမ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းအစား အာမခံခ်က္ႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးေသာသခင္ေယ႐ႈကို ယုံၾကည္ရန္ ႐ွင္ေပါလု သူတို႔ကို အားေပးခဲ့သည္ (း၁၅)။

ႏွလုံးသားတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းအုပ္စိုးမႈကို ခံယူမည္လား၊ ျငင္းပယ္ မည္လား။ ၄င္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အခ်ိန္ကို ကြၽန္မတို႔ အားလုံးၾကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရား႐ွင္ထံလွည့္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကို ကြၽန္မတို႔အထဲ၌ ကိန္းဝပ္ေစပါက ကြၽန္မတို႔အား ပင္ပန္းေလးလံေစေသာ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားႏွင့္ေသာကမ်ားမွ ကိုယ္ေတာ္လြတ္ေျမာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ကြၽန္မတို႔႐ွာေဖြပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ ေမတၱာအားျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ကို အေတြ႕ခံမည္ျဖစ္သည္။ AMY BOUCHER PYE