ဘာဘရာသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ ၾကည့္႐ႈေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈ ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူမအသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ သူႏွင့္ သူမ၏ေမြးဖြားကာစသားငယ္ေလးဆိုင္မြန္တို႔ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ျဖစ္သြားသည္။ အစိုးရက ထိုအသက္အ႐ြယ္တြင္ သူမကို မေထာက္ပံ႔ တာဝန္မယူေတာ႔ပါ။ သို႔ႏွင္႔ ဘာဘရာသည္ အဲလီဇဘက္ဘုရင္မႀကီးထံ စာေရး၍ အကူအညီေတာင္းရာ ျပန္စာရ႐ွိခဲ႔သည္။ ဘုရင္မႀကီးက က႐ုဏာသက္စြာျဖင္႔ ဘာဘရာအား အိမ္တစ္လံုးေပးရန္ စီစဥ္ေပးခဲ႔သည္။

ဘုရင္မႀကီး၌ ဘာဘရာ ကို ကူညီရန္ ဥစၥာဓန ျပည့္စံုစြာ႐ွိၿပီး သူမ၏ၾကင္နာေသာေစာင္မမႈက ဘုရားသခင္ ၏မစကူညီႏိုင္မႈကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု ႐ွင္ဘုရင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လိုအပ္မႈမ်ား အားလံုးကိုသိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာမ်ားကို သူ၏အၾကံအစည္အတိုင္း တန္ခိုးအာဏာေတာ္ျဖင္႔လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သူ႔ထံသုိ႔ လာရန္ ဘုရားသခင္ အလို႐ွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္မႈမ်ားႏွင္႔ ေသာကမ်ားကို သူႏွင္႔ေဝမွ်ျခင္းက ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ဆက္ဆံေရး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳရန္ ကိုယ္ေတာ္ အလို႐ွိ ပါသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ အကူအညီ ေတာင္းခဲ႔သည္။ အီဂ်စ္ျပည္၏ကၽြန္ခံရာဘဝတြင္ ဒုကၡဆင္းရဲကို သူတို႔ခံစား ေနရၿပီး မစကယ္လြတ္ရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေအာ္ဟစ္ခဲ႔ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔၏အသံကို ၾကားၿပီး သူ၏ကတိေတာ္ကို ေအာက္ေမ႔ခဲ႔သည္။ ‘‘ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ၍ သူတို႔အမႈကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၏’’ (ထြက္ ၂း၂၅)။ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ေမာေ႐ွကို ေစလြတ္လ်က္ သူ၏လူမ်ားအား ထုတ္ေဆာင္ေစၿပီး ‘‘…ႏို႔ႏွင္႔ ပ်ားရည္ စီးတတ္ေသာ ျပည္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္’’မည္ (၃း၈)ဟု ေၾကညာခဲ႔သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏႐ွင္ဘုရင္က သူ႔ထံလာသည္ကို ႏွစ္သက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုိခ်င္ေသာအရာ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ရာကုိ အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္ ေထာက္ပံ႔ ေပးသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏အခြင္႔အာဏာႏွင္႔ ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔မႈ၌ ခိုလံႈၾကပါစို႔။ RUTH O’REILLY-SMITH