ဒစ္ကာဗာ မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ စတီဗင္ကာ့စ္ သည္ သူ၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ သူမျမင္ရေသာ္လည္း သူဘဝ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္အရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ႔လာ ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕႐ွိ သူ၏႐ံုးသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ (ေရဒီယိုႏွင္႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိႈင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္လ်က္႐ွိေသာ) Empire State အေဆာက္အဦ၏ ထိပ္႐ွိ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားကို ျမင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ‘‘တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ေရာင္စံုမီးတန္းေတြ ထြန္းညိႇထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာဘဲ’’ ဟု သူေတြးမိခဲ႔သည္။ ေရဒီယိုလိႈင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိႈင္း၊ ၀ိုင္ဖိုင္ ႏွင္႔ အျခားမျမင္ရေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းမ်ားက သူ႔ကို ဝန္းရံထားေၾကာင္း သူသေဘာေပါက္သြားသည္။

ဧလိ႐ွဲ၏ကၽြန္သည္လည္း မျမင္ရေသာ ဝိညာဥ္ ေလာက – မျမင္ရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနသည့္ အရာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ႔သည္။ သူႏွင္႔ သူ႔သခင္သည္ နံနက္ႏိုးထ လာခ်ိန္၌ ၎တို႔ကို ႐ႈရိစစ္တပ္မ်ား ဝန္းရံထားေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ မ်က္စိတစ္ဆံုး ျမင္ရသမွ်မွာ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ နွင္႔ ဗိုလ္ေျခမ်ားသာ ျဖစ္သည္ (၄ ရာ ၆း၁၅)။ ပေရာဖက္ႀကီး၏ကၽြန္မွာ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာ္လည္း ဧလိ႐ွဲက ယံုၾကည္မႈ႐ွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခတပ္ေတာ္က သူ႔ကို ဝန္းရံထားသည္ကို ျမင္ရေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ‘‘မစိုးရိမ္ႏွင္႔။ ငါတုိ႔ဘက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ ရန္သူတုိ႔ဘက္၌ေနေသာသူတို႔ထက္ သာ၍မ်ားၾကသည္’’ ဟု ဆိုခဲ႔သည္(း၁၆)။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ရန္သူ၏တပ္ကို ဝန္းရံထားေၾကာင္းႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သူ၏ကၽြန္ ျမင္ေစရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (း၁၇)။

႐ံႈးႏွိမ္႔ၿပီ (သို႔မဟုတ္) အကူအညီမဲ႔ၿပီဟု သင္ခံစားရပါသလား။ ဘုရားသခင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္႔ဘက္မွာ တိုက္ခိုက္ေပးေနေၾကာင္း သတိရပါ။ ‘‘သြားေလရာရာ၌ သင္႔ကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေစျခင္းငွာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင္႔အဖို႔ မွာထားေတာ္မူ၏’’ (ဆာ ၉၁း၁၁)။ POH FANG CHIA