အဂၤလိပ္ေဘာလံုးပြဲ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ ၿပိဳင္ပြဲအစတြင္ ပရိသတ္သီဆိုေသာ အသင္း၏သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ထိုသီခ်င္းမ်ား၌ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ(Glad All Over)မွအစ ဟာသ (I’m Forever Blowing Bubbles)ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားအေၾကာင္း စပ္ဆိုသီကံုးထားသည့္ သီခ်င္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ဥပမာ – ဆာလံ၂၃သည္ West Bromwich Albion အသင္း၏ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ဆာလံသီခ်င္းစာသားမ်ားသည္ အသင္းအားကစား႐ံု၏ အတြင္းမ်က္ႏွာစာတြင္ ေပၚထြက္လာၿပီး၊ West Bromwich Albion ပြဲကုိ လာေရာက္အားေပးသူတိုင္းအား ေကာင္းျမတ္၊ ႀကီးျမတ္ေသာ သိုးထိန္းႀကီး၏ဂ႐ုျပဳမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ဆာလံ ၂၃ တြင္ “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ သိုးထိန္းျဖစ္သည္” (း၁)ဟု ဒါဝိဒ္က သူ၏မေျပာင္းလဲေသာ အဆိုကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္၀င္က်မ္းကို ေရးသူ ႐ွင္မႆဲက “ေယရႈသည္ လူအစုအေဝးတို႕ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ သနားျခင္းစိတ္ ႐ွိေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႕သည္ ပင္ပန္းသည္ျဖစ္၍၊ ထိန္းသူမ႐ွိဘဲ ပစ္ထားေသာသိုးကဲ့သို႕ျဖစ္ၾက၏ (မ ၉း၃၆) ဟု ဆိုပါသည္။ ေယာ ၁၀ တြင္ ေယ႐ႈသည္ လူသားမ်ိဳးဆက္ သိုးမ်ားအတြက္ သူ၏ေမတၲာႏွင့္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းလည္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဖို႔ အလို႔ငွာ မိမိအသက္ကို စြန္႕တတ္၏” (း၁၁)။ သခင္ေယ႐ႈ၏က႐ုဏာသည္ သူႏွင့္လူအုပ္ႀကီး၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ၊ သူတို႔၏လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊ ယုတ္စြအဆံုး သူတို႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက်ိဳးအလို႕ငွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား သူ၏အဆံုးစြန္ေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ားအတြက္ တြန္းအား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

“ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္သည္” က်မ္းခ်က္သည္ တိုက္ဆိုင္ေသာ သီခ်င္းစာသား သို႕မဟုတ္ ေကာင္းမြန္ေသာေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုထက္ ပိုပါသည္။ ၎သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏သိကၽြမ္းမႈ၊ စံုမက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈကို ခံရၿပီး၊ သားေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရေၾကာင္း စိတ္ခ်ေသခ်ာေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ BILL CROWDER