ကမာၻ႔ေနရာအႏွွံ႔အျပားတြင္ ေနၾကာပန္းမ်ားသည္ ဂ႐ုစိုက္ပ်ိဳးေထာင္မႈ မလိုအပ္ဘဲ သူ႔အလိုလို အပင္ေပါက္ၾကသည္။ ပ်ားမ်ားမွ ဝတ္မႈံကူးျခင္းအားျဖင့္ အပင္မ်ားသည္ အေဝးေျပးကားလမ္းမ်ားေဘး၊ ငွက္စာခြက္မ်ားေအာက္၊ လယ္ကြင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္၊ ျမက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပေရရီျမက္ခင္းျပင္မ်ား၌ ႐ွင္သန္ပြင့္လန္းၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သီးႏွံ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေသာ ရိတ္သိမ္းမႈအတြက္ ေကာင္းေသာ ေျမကို လိုအပ္သည္။ ေရႏႈတ္ေျမာင္း ေကာင္းေကာင္း ေဖာက္ေပးျခင္း၊ အက္စစ္ဓာတ္ အနည္းငယ္ပါေသာ၊ ေျမဆီ ႂကြယ္ဝေသာေျမကို ေျမၾသဇာ ထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အရသာ႐ွိေသာ ေနၾကာေစ့မ်ား၊ သန္႔စင္ ေသာ ေနၾကာဆီမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ေနၾကာစိုက္ဦးႀကီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးလာမည္ဟု လယ္သမားလက္စြဲ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝိညာဥ္ေရးႀကီးထြားမႈအတြက္ ကၽြန္မတို႔လည္း ေကာင္းေသာေျမကို လိုအပ္သည္ (လု ၈း၁၅)။ မ်ိဳးေစ့ၾကဲသူ ပံုဥပမာတြင္ ေယရႈသြန္သင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏ တရားစကားသည္ ေက်ာက္ေပါေသာေျမ၊ ဆူးပင္မ်ားၾကား၌ပင္ ႐ွင္သန္ေပါက္ဖြားႏိုင္ သည္ (း၆-၇)။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏တရားစကားကို ၾကားၿပီး စိတ္စြဲလန္းသည့္ “႐ိုးေျဖာင့္သူ၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၏စိတ္ႏွလံုးေျမ၌သာလွ်င္ ႐ွင္သန္ပြင့္လန္းႏိုင္ၿပီး၊ သည္းခံျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးမားေသာရိတ္သိမ္းမႈ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္” (း၁၅)။

ေနၾကာပင္ေပါက္မ်ားသည္ သူတို႔၏ႀကီးထြားမႈ၌ စိတ္႐ွည္ရသည္။ ေန၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈေနာက္သို႔ တစ္ေန႔တာလံုး လိုက္ရသည့္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ေနဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူၾကသည္။ ေနၾကာပင္ႀကီးမ်ားမွာမူ အေ႐ွ႕အရပ္သို႔သာအစဥ္ မ်က္ႏွာမူလ်က္၊ ေနၾကာပြင့္၏မ်က္ႏွာျပင္ကို ေႏြးေထြးေစေသာေၾကာင့္၊ ဝတ္မႈံကူးပ်ား မ်ားစြာကို တိုး၍ဖိတ္ေခၚလ်က္႐ွိသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၎သည္ ပို၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ရိတ္သိမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ေနၾကာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကဲ့သို႔ တရားေတာ္ကို စိတ္စြဲလန္းျခင္း၊ သားေတာ္ ေနာက္သို႕လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ ႂကြယ္ဝေသာ ေျမဆီ- ကၽြန္မတို႔အား ႀကီးရင့္ေစမည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ႐ိုးသား စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္သည္။ ၎သည္ ေန႔စဥ္ျပဳအပ္ေသာျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္၏ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္လ်က္ ႀကီးထြားၾကေစသား။ PATRICIA RAYBON