ကၽြန္ေတာ္႔ေယာကၡမေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္လာရာ ေဆးကုသမႈကို ခ်က္ျခင္းခံယူခဲ႔ရသည္။ ထုိေနာက္မွ သူမ၏ဆရာ၀န္က ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္ၿပီး ဆယ္႔ငါးမိနစ္အတြင္း ေဆးကုသမႈကို ခံယူႏိုင္ခဲ႔၍ အသက္႐ွင္ႏႈန္း ၃၃% ခန္႔အထိ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားပါက အသက္႐ွင္ႏႈန္း ၅% ခန္႔သာ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အသည္းအသန္ဖ်ားနာေနေသာ တရားဇရပ္မွဴး ယာဣ႐ု၏သမီးကို ကုသေပးရန္ ေယ႐ႈႂကြလာစဥ္ လမ္း၌ ရပ္၍(မာ ၅း၃၀) သူ႔ကိုတို႔ေသာသူကို ႐ွာေဖြကာ ညင္သာစြာ စကားေျပာ ခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏လုပ္ရပ္က မေတြးတတ္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခိုက္အတန္႔ေလးတြင္ ယာဣ႐ု မည္ကဲ႔သို႔ ေတြးေနမည္ကို သင္စိတ္ထဲ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ‘‘သမီး အသက္ဆံုးေတာ႔မယ္။ ဒီအတြက္ အခ်ိန္မ႐ွိဘူး’’ ဟု စိတ္ထဲ၌ ေျပာေကာင္းေျပာေနမည္။ ေယ႐ႈအေရာက္ေနာက္က် ေသာေၾကာင္႔ အမွန္တကယ္လည္း သမီးေသဆံုးသြားခဲ႔ ေလသည္ (း၃၅)။

သို႔ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈက ယာဣ႐ုဘက္သို႔ လွည့္၍ ‘‘မေၾကာက္ႏွင္႔။ ယံုၾကည္ေလာ႔’’ ဟု အားေပးစကားဆိုသည္ (း၃၆)။ ထုိ႔ေနာက္ ျပက္ယယ္ျပဳေသာသူမ်ားကို လွစ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ယာဣ႐ုသမီးကို ‘‘ထေလာ႔’’ဟု ေယ႐ႈဆို၍ မိန္းမငယ္မွာ အသက္ျပန္႐ွင္ လာခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈအတြက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသည္မ႐ိွေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ျပဳမည့္အမႈႏွင္႔ သခင္၏တတ္စြမ္းႏိုင္မႈကို အခ်ိန္ျဖင့္ ကန္႔သတ္၍မရပါ။

ယာဣ႐ုကဲ႔သို႔ မိမိေမွ်ာ္လင္႔ထားေသာအရာကို ဘုရားသခင္က ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျပဳေပးရန္ ေနာက္က်ေနၿပီဟု အႀကိမ္မည္မွ် ခံစားမိပါသနည္း။ ဘုရားသခင္အတြက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသည္မ႐ွိ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္က သူေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင္႔ ဂ႐ုဏာလက္ရာေတာ္ႏွင္႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေနာက္မက်ပါ။ PETER CHIN