ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အိမ္ယာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ တာဝန္႐ွိသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းကို ေတာင္းၾကည့္သည္။ ထိုမန္ေနဂ်ာက ေန႔စဥ္ မည္သူ အခန္းသန႔္႐ွင္းေရးလုပ္သည္၊ မည္သည့္အခန္းကိုျဖင့္ သန႔္႐ွင္းေရး မလုပ္ရေသးပါ။ ဝန္ထမ္းက အခန္းတစ္ခန္းကို သန႔္႐ွင္းေရးလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အခ်ိန္မည္မွ် ယူသနည္း စသည္ျဖင့္ သိခ်င္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆုံး ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာ ေရာက္႐ွိလာသည္။ အစီရင္ခံစာကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေရးျဖည့္ထားၾကသည္။

အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရာ သန႔္႐ွင္းေရး ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စာမတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ သူတို႔ကို အလုပ္ထုတ္ပစ္၍ရေသာ္လည္း မထုတ္ဘဲ သူတို႔ စာသင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ ငါးလအတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အေျခခံ အဆင့္ထိ ေရးဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔အလုပ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကို အခြင့္အေရး အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးခ်ကာ ျပဳျပင္ေပးတတ္သည္။ ေပတ႐ု၏အသက္တာမွာ အမွားအယြင္း႐ွိသူ၊ အေတြ႕အၾကံဳနည္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ သည္။ ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း ယိမ္းယိုင္ခဲ့သည္။ ဗိမာန္ေတာ္အခြန္ကို သခင္ေယ႐ႈ ေဆာင္သင့္ မေဆာင္သင့္ကိုပင္ ေသခ်ာမသိ
(မ ၁၇း၂၄-၂၇)။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို သူျငင္းပယ္ခဲ့ေသးသည္ (၁၆း၂၁-၂၃)။ အထက္ပါ အေျခအေန တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သူသည္ ႂကြလာေသာ ေမ႐ွိယျဖစ္ေၾကာင္း ေပတ႐ု သေဘာေပါက္ လာသည္အထိ သခင္ဆြဲေခၚသြန္သင္ေပးခဲ့သည္ (း၁၆)။ ကနဦးအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည့္သိအပ္ရာရာကို ေပတ႐ု ခံယူခဲ့ရသည္ (း၁၈)။

ယေန႔က်႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ သင္စိတ္အားေလ်ာ့ေနခဲ့လွ်င္၊ ထိုက်႐ႈံးမႈအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ သင့္ကို သြန္သင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ႔အတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္အေစခံႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးေနေၾကာင္း သတိရပါ။ ေပတ႐ု၌ အားနည္းခ်က္႐ွိေသာ္လည္း သခင္သည္ သူႏွင့္အတူ ဆက္လက္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ျပန္ႂကြလာ သည့္တိုင္ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔ကိုလည္း သခင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT