ဂ်ာမနီစစ္တပ္တြင္ အေျခခ်ခဲ႔စဥ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဗာ႔စ္ ဝက္ဂြန္ ဘီးတဲလ္ အသစ္စက္စက္ ကားတစ္စီးကို ကၽြႏု္ပ္ဝယ္စီးခဲ႔သည္။ ကားေလးမွာ အေတာ္လွသည္။ အျပင္ဘက္အစိမ္းရင္႔ေရာင္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းအညိဳေရာင္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လိုက္ဖက္မႈ႐ွိၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင္႔အမွ် ယိုယြင္းပ်က္စီးလာသည္သာမက ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကားတံခါးတစ္ခ်ပ္လည္း ပ်က္စီးသြားသည္။ ‘‘ငါ႔ကားေလးက နဂုိမူလအတိုင္း အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ရတဲ႔ကား’’ ဟု အေတြးဝင္ၿပီး ေငြထပ္စိုက္ၿပီး ျပဳျပင္လွ်င္ ေကာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ႔ပါ။

ၿပီးျပည့္စံုေသာအျမင္ႏွင္႔ အကန္႔အသတ္မ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားပိုင္႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြ ေနသူမ်ားအေပၚ လြယ္လြယ္ျဖင္႔ လက္မလြတ္ျခင္းအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေနပါသည္။ ဆာလံ ၈၅ တြင္ နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန၌ ရွိေနသူမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အေျခအေနမွာ ဘုရားကို ပုန္ကန္၍ အျပစ္ဒဏ္အေနျဖင္႔ အႏွစ္ ၇၀ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ ကၽြန္ခံရၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူတို႔သည္ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ ဘုရားရွင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို ျမင္ႏုိင္သည္ (း၁-၃)။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားသခင္ထံမွ မစျခင္း (း၄-၇)ႏွင္႔ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင္႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ရန္(း၈-၁၃) သူတို႔ႏုိးေဆာ္ခံခဲ႔ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ ေၾကကြဲမႈ၊ ထိခုိက္နာက်င္မႈႏွင့္ ေၾကမြမႈကို မခံစားရသူ ႐ွိပါသလား။ ထိုသို႔ ခံစားရျခင္းမွာ ကိုယ္႔လုပ္ရပ္ေၾကာင္႔ ကိုယ္ခံရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘုရားသခင္သည္ ခြင္႔လႊတ္ေသာဘုရား၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ႏွိမ္႔ခ်စြာျဖင္႔ တုိးဝင္ခ်ဥ္းကပ္လာသူအတြက္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးမည္မဟုတ္ေပ။ သူ႔ထံလာသူမ်ားကို သခင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုသည္။ သူ႔ထံလာသူမ်ားသည္ သခင္႔လက္ေတာ္၌ လံုျခံဳမႈကို ေတြ႕႐ွိ ခံစားၾကရသည္။ ARTHUR JACKSON