ကၽြႏု္ပ္၏ဇနီးေလာင္းကို မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုရန္ ေခၚသြားခဲ႔ေသာအခ်ိန္ကို ကၽြနု္ပ္ဘယ္ေသာအခါမွ် မေမ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏အထက္အႀကီးႏွစ္ေယာက္က မ်က္စိ ေပကလပ္ ေပကလပ္ျဖင္႔ ‘‘ဒီလူအထဲမွာ ဘာကို ျမင္လုိ႔လဲ’’ ဟု သူမကို ေမးၾကသည္။ သူမက ျပံဳးၿပီး ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ေၾကာင္႔ ကၽြန္မခ်စ္ရေသာသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္ ဟု စိတ္ခ်မႈအျပည့္ျဖင္႔ ျပန္ေျဖသည္။

လိမၼာပါးနပ္ေသာ ထိုတုန္႔ျပန္မႈကို ကၽြႏု္ပ္ သေဘာက်သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ထိုအေျဖသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အတိတ္ထက္ ေက်ာ္၍ ျမင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပေနသည္။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ အခန္းႀကီး ၉ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာနနိအား အသင္းေတာ္ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသူ၊ ယခု ဘုရားက သူ႔မ်က္စိကို ကြယ္ေစသူ ေ႐ွာလုကို အနာၿငိမ္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔သည္။ ဤေစခိုင္းခ်က္ကို လက္ခံရန္ အာနနိ မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွာလုသည္ သခင္ေယ႐ႈ၌ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ၿပီး သတ္ျဖတ္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ကိုယ္ေတာ္က အာနနိအား ေ႐ွာလု မည္သူျဖစ္ခဲ႔သည္ကို အာ႐ံုမထားဘဲ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ ဘုရင္မ်ားအပါအဝင္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားသို႔ သတင္းေကာင္း သယ္ေဆာင္ေပးေသာ သာသနာျပဳ ဧဝံေဂလိသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမည့္ အခ်က္၌ အာ႐ံုျပဳေစခဲ႔သည္(း၁၅)။ အာနနိက ေ႐ွာလုကို ဖာရိ႐ွဲႏွင္႔ ညဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သူအျဖစ္ ျမင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ေ႐ွာလုကို တပည့္ေတာ္၊ ဧဝံေဂလိ ေဟာေျပာသူအျဖစ္ ျမင္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိကုိယ္ကို က်႐ႈံးမႈမ်ားႏွင္႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖင္႔ အရင္အတုိင္း ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္ကဲ႔သို႔ေသာသူ ျဖစ္ခဲ႔သည္ကို မျမင္ဘဲ သခင္ေယ႐ႈ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ျဖစ္တည္ျခင္းႏွင္႔ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ေသာသူျဖစ္လာမည္ စသည္ျဖင္႔ အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ျမင္သည္။ အိုဘုရားသခင္၊ မိမိကိုယ္ႏွင္႔ အျခားသူမ်ား ကိုလည္း ထိုကဲ႔သို႔ ျမင္တတ္ဖို႔ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ PETER CHIN