ေႏြမနက္ခင္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အိမ္ေနာက္ဘက္ပန္းျခံ၌ ၾကည္ႏူးဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။ ထိုျမင္ကြင္း၌ ေရဖ်န္းစက္ႏွင့္ ေခြးဘီလူးတစ္ေကာင္ပါ၀င္သည္။ မနက္ ၆း၃၀ ခန္႔တြင္ ေရဖ်န္းစက္မွ ေရမ်ားပန္းထြက္လာသည္။ မၾကာမီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိသားစုက ဖီဖီ ဟုအမည္ေပးထားေသာ ေခြးဘီလူးလည္း ေရာက္လာသည္။

ဖီဖီ၏ပိုင္႐ွင္က သူ႔ကို လည္ပတ္ထိန္းႀကိဳးမွ လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အခါ ဖီဖီသည္ သူႏွင့္အနီးဆံုး ရွိသည့္ ေရပန္းဆီသို႔ တစ္႐ွိန္ထိုးေျပးသြားၿပီး သူ႔မ်က္ႏွာကို ပက္ျဖန္းေနသည့္ ေရပန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေတာ့သည္။ ေရဖ်န္းစက္ကို စား၍ရမည္ဆိုလွ်င္ ဖီဖီ ကိုက္စားလိုက္ မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္သည္။ ၄င္းသည္ ဖ်တ္လတ္ တက္ႂကြျခင္း၏ပံုရိပ္၊ ေရမ်ားျဖင့္ ႐ႊဲ႐ႊဲစိုလိုသည့္ ဖီဖီ၏ ထာဝရဆႏၵပင္ျဖစ္ပံုရသည္။

က်မ္းစာထဲတြင္ ေခြးဘီလူးတစ္ေကာင္မွမပါပါ။ သို႔ေသာ္ ဧဖက္ ၃ ႐ွိ ႐ွင္ေပါလု၏ဆုေတာင္းက ဖီဖီကို အမွတ္ရေစ၏။ ထိုက်မ္း၌ ဧဖက္ၿမိဳ႕ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္ဝၿပီး “သန္႔႐ွင္းသူအေပါင္းတို႔၏နည္းတူ အနံအလ်ား အနက္အျမင့္တို႔ကို ပိုင္းျခား၍သိျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဉာဏ္ႏွင့္မသိႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ကို သိနားလည္ ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း (သင္တို႔)သည္ တတ္စြမ္းႏိုင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္း ႐ွိသမွ်ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုၾကပါမည္အေၾကာင္း” ႐ွင္ေပါလု ဆုေတာင္းေလ့႐ွိသည္ (း၁၈-၁၉)။

ယေန႔ထိတိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖင့္ ရႊဲရႊဲစို၊ ေပ်ာ္ဝင္ကာ၊ ေက်နပ္မႈရၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ႏိုင္သည္ထက္ သာလြန္ေသာ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးမဲ့ေမတၱာေတာ္အား ေတြ႕ၾကံဳခံစားရရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚေနပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလံုးသားဟာကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သူ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လႊမ္းေသာ၊ အဓိပၸာယ္႐ွိေသာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိေသာဘဝျဖင့္ ရွင္သန္ေစသူႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္၊ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္တိုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ADAM HOLZ