ဘိုဂိုထာၿမိဳ႕ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္၏ မတ္ေစာက္ေသာ လမ္းအထက္ပိုင္းတြင္ အမႈိက္သမား၏ အိမ္ရွိသည္။ ထိုေနရာ၌ ဘာမွ်ထူးထူးျခားျခားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႏုံခ်ာလွေသာဤေနရာသည္ စာအုပ္ေပါင္း ၂၅၀၀၀ ရွိသည့္ အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ပါသည္။ စြန္ပစ္ထားသည့္စာအုပ္စာေပမ်ားကို သူ႔ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ဖတ္႐ႈရန္ ဟိုေစး အယ္ဘတ္တို ဂြတ္ထီရာရက္ဇ္ ဆိုသူက လိုက္လံ စုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

စေန၊ တနဂၤေႏြ “စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္”တြင္ ရပ္ရြာ ထဲမွကေလးမ်ား စု႐ံုးေရာက္႐ွိလာၾကသည္။ စာအုပ္မ်ား ထားရွိထုပ္ပိုးထားသည့္ အခန္းတိုင္းကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး ကေလးမ်ား၏စိတ္ထဲ၌ ဤေနရာသည္ ဆီေညာ္ဟိုေစး ဆိုသူ၏ အိမ္ထက္ အဖိုးထိုက္ဘ႑ာတိုက္ဟု သိမွတ္ထားသည္။

ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ေတာ္လိုက္သူတိုင္းသည္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ အလြယ္တကူ အက္ကြဲ၊ က်ဳိးပဲ့ႏိုင္သည့္
ႏုံခ်ာလွသည့္ ရႊံ႕ေျမမႈန္႔ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖန္ဆင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီး နာက်င္၊ ပ်က္စီးေနသည့္ေလာကထဲသို႔ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို သယ္ေဆာင္သြားရန္ တတ္စြမ္းေစသည့္၊ အစြမ္းတန္ခိုးေပးႏိုင္သည့္ သူ၏သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးအပ္ထားပါသည္။

“သို႔ေသာ္လည္း တန္ခိုးေတာ္၏ဂုဏ္သေရသည္ ငါတို႔ႏွင့္မဆိုင္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုဘ႑ာသည္ ေျမအိုးထဲမွာ ထည့္ထားလ်က္ ငါတို႔႔၌ရွိ၏” (၂ ေကာ ၄း၇) ဟု ေကာရိ ႏသဳၿမဳိ႕ရွိ တရားနာပရိတ္သတ္မ်ားကို တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ဤနယ္ေျမတစ္၀ိုက္ျဖတ္သန္းသြားလာေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း မိမိတို႔အေၾကာင္းကို “ေဟာေျပာၾက” ရန္ ေသြးေဆာင္ခံခဲ့ရႏိုင္သည္ဟု ႐ွင္ေပါလု ေျပာခဲ့သည္ (း၅)။

၄င္းအစား ရွင္ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ႐ွင္သန္ေနေသာ အဖိုးအနဂၣထိုက္သူ အေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သာမန္ဘဝ အသက္တာမ်ားကို အဖိုးထိုက္ဘ႑ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည့္အရာမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ၎၏တန္ခိုးေတာ္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ PATRICIA RAYBON