ကေလးတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူ႔မိဘမ်ားကို ရက္စက္ေသာစကားမ်ားႏွင့္ ေျပာပစ္လိုက္သည္။ ထိုစကားမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအျပန္အလွန္ ေျပာသ့ည္စကားျဖစ္သြားမည္ဟု စိုးစဥ္းမွ် သူမသိခဲ့ပါ။ ယခုတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကုစားမႈ ခံယူၿပီး သည့္တိုင္ သူ႔ကိုယ္သူ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျပစ္မကင္းသည့္စိတ္ႏွင့္ ေနာင္တစိတ္ တို႔က သူ႔ကိုအ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္လည္း ေနာင္တႏွင့္ ႐ွင္သန္ ၾကရသည္။ လူအခ်ဳိ႕၏ဘ၀က ပိုဆိုးသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက အျပစ္မကင္းသည့္စိတ္မွ လြန္ေျမာက္ ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းျပထားသည္။ ဥပမာတစ္ခုကို ၾကည့္ပါ။

ဒါဝိဒ္ျပဳေသာအမႈ၌ အေပၚယံ သကာေလာင္းျခင္း လံုးဝမပါပါ။ “ရွင္ဘုရင္တို႔ စစ္တိုက္ခ်ိန္” ျဖစ္ေသာ္လည္း “ဒါဝိဒ္သည္ ကိုယ္တိုင္ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ေန၏” (၂ ရာ ၁၁း၁)။ စစ္ပြဲႏွင့္အလွမ္းေဝးလ်က္ သူတစ္ပါးမယားကို ခိုးယူၿပီး ထိုအမႈကို လူသတ္မႈျဖင့္ ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ (း၂-၅၊ ၁၄-၁၅)။ ဒါဝိဒ္၏က်႐ံႈးျခင္းကို ဘုရားသခင္ တားဆီးေပးခဲ့ ျငားလည္း (၁၂း၁-၁၃)၊ က်န္ရွိသည့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး သူ႔အျပစ္ကို ရင္မွာပိုက္လ်က္ ရွင္သန္သြားရေတာ့မည္။

ဒါဝိဒ္သည္ ျပာမႈန္႔မွ ျပန္ထလာခ်ိန္၌ သူဦးေဆာင္ တိုက္ရမည့္ စစ္ပြဲကို သူ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ယြာဘက ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ (၁၂း၂၆)။
“ယခုမွာ ႂကြင္းေသာလူတို႔ကို စုေဝးေစသျဖင့္ ၿမိဳ႕နားမွာတပ္ခ်၍ တိုက္ယူေတာ္မူပါ” ဟု ယြာဘက ဒါဝိဒ္ကို အကဲစမ္းခဲ့သည္ (း၂၈)။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့သည္ (း၂၉)။

အတိတ္ဆိုး၏နင္းေျခမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းက ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးတရားမွာ လံုေလာက္မႈမ႐ွိဟု ကိုယ္ေတာ့္အား ေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည္အမႈ ျပဳခဲ့ျပဳခဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဘဘုရားသခင္သည္ သူ၏စံုလင္ေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ တိုးေပးသည္။ ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း တိုက္ပြဲ ျပန္ဝင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေက်းဇူးတရားကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ TIM GUSTAFSON