ဘီလီ ဂေရဟမ္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မတိုင္မီ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက သူ႔မိဘမ်ား၏သခင္ေယ႐ႈအား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈက သက္ေသျဖစ္ခဲ့သည္။ မိဘႏွစ္ဦးလံုးသည္ ယံုၾကည္သူမိသားစုမွ ႀကီးျပင္းလာၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ သားသမီးမ်ားအား ခ်စ္ၾကင္နာစြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သစၥာ႐ွိစြာ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းအေမြအႏွစ္ကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဘီလီအတြက္ သူ႔မိဘမ်ား ခ်ေပးခဲ့သည့္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္က ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လာရန္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရဲဝံ႔ေသာဧဝံေဂလိ တရားေဟာဆရာ ျဖစ္လာရန္ ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳသည့္ ေျမဆီတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

႐ွင္ေပါလု၏ သားတပည့္ လူငယ္ေလး တိေမာေသ သည္လည္း ခိုင္မာေသာဝိညာဥ္ေရးအုတ္ျမစ္မွ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္။ “သင္၏အဖြားေလာဣ၊ အမိဥနိတ္၌ အရင္တည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း… သင္၌လည္းတည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစစ္” ဟူ၍ ရွင္ေပါလု ေရးသားခ့ဲသည္ (၂ တိ ၁း၄)။ ဤအေမြအႏွစ္က တိေမာေသ၏ ခရစ္ေတာ္အားယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းစိတ္ႏွလံုးကို ျပင္ဆင္ တည့္မတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုတြင္ ဤယံုၾကည္ျခင္းဓေလ့ကို ဆက္လက္ေဆာင္ယူလ်က္္ (း၅)၊ တန္ခိုးကို ေပးသနားေတာ္မူသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တိေမာေသ၌ “ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာဆုကို ႏိႈးေဆာ္ရန္”(း၆) ႐ွင္ေပါလု တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ တိေမာေသသည္ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာတန္ခိုးကို ရသည့္အတိုင္း ဧ၀ံေဂလိတရားႏွင့္ဆက္ဆံံ၍ ဆင္းရဲဒုကၡကိုခံယူခဲ့သည္(း၇-၈)။ ခိုင္မာသည့္ ဝိညာဥ္ေရး အေမြအႏွစ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္လာမည္ဟု အတိအက် အာမမခံေသာ္လည္း အျခားသူတို႔၏ ပုံစံေကာင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈက ယံုၾကည္ျခင္းလမ္းကို ျပင္ဆင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ၿပီးေနာက္ အမႈေတာ္ျမတ္၌၊ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အသက္႐ွင္ရာ၌၊ အျခားသူမ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းထိတိုင္ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပသြားမည္။ ALYSON KIEDA