ကၽြန္မတို႔၏အိမ္ေနာက္ဘက္႐ွိ ေခ်ာင္းေလးကို ပထမဆံုးေတြ႕လိုက္ရခ်ိန္က ေႏြရာသီ ေနပူပူထဲ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲေလးမ်ားေပၚ စီးဆင္းေန႐ံု႐ွိသည့္ ေရစီးေခ်ာင္း မွ်င္မွ်င္ေလးသာ ျဖစ္သည္။ သစ္တံုးႀကီးမ်ားက တံတားသဖြယ္ရွိေနၿပီး ကၽြန္မတို႔အလြယ္တကူ ျဖတ္သြားႏိုင္သည္။ လမ်ားၾကာၿပီး ကၽြန္မတို႔ေဒသ၌ ရက္အတန္ၾကာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေရစီးေခ်ာင္းမွ်င္မွ်င္ေလးမွာ ႀကီးမားလာၿပီး ၄ ေပနက္ကာ ၁၀ ေပ က်ယ္သည့္ ေရစီးျမန္သည့္ေခ်ာင္းျဖစ္လာသည္။ ေရစီးေၾကာင့္ သစ္တံုးႀကီးမ်ားမွာ အေတာ္လွမ္းလွမ္းသို႔ ေမ်ာပါေရႊ႕သြားသည္။

စီးဆင္းေနသည့္ေရသည္ သူ႔လမ္းေၾကာင္း၌ ႐ွိေနသည့္ အရာအားလံုးနီးပါးခန္႔ကို လႊမ္းျခံဳသြားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း (သုိ႔) အျခားအင္အားႀကီးအရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္မည့္ အရိပ္အေယာင္ ႐ွိေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီး၍မရေသာ ခ်စ္ေမတၱာရွိပါသည္။ “ေရမ်ားတို႔သည္ ေမတၱာကို မသတ္ႏိုင္။ ျမစ္ေရတို႔သည္ မလႊမ္းမိုးႏိုင္” (သီ ၈း၇)။ ခ်စ္ေမတၱာ၏ တည္ျမဲသည့္ခြန္အားႏွင့္ျပင္းျပမႈတို႔ကို စိတ္ကူးယဥ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္း မ်ားတြင္ မၾကာခဏတင္ဆက္ျပသၾကေသာ္လည္း သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လူသားမ်ားအေပၚ ထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္၌သာ အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ေတာင့္တင္းၾကံ့ခိုင္ၿပီး အမွီျပဳႏိုင္သည္ဟု ကၽြန္မတို႔ထင္ထားေသာအရာမ်ား ေ႐ႊ႕လ်ားတိုက္စားခံရေသာအခါ ကၽြန္မတို႔၏စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္းက ကၽြန္မတို႔အေပၚ ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္အား အသစ္တစ္ဖန္ နားလည္ေစသည့္အခြင့္ကို ဖြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေလာက႐ွိအရာအားလံုးထက္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္က ပို၍ျမင့္သည္၊ ပို၍နက္သည္၊ ပို၍သန္မာသည္၊ ပို၍တည္ျမဲပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္ကို ၾကံဳရၾကံဳရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနီး၌႐ွိသူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရင္ဆိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆြဲကိုင္ၿပီးကူညီမစသူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်စ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးအမွတ္ရေစသူျဖစ္သည္။
JENNIFER BENSON SCHULDT