ဘင္ဂ်မင္ ၀က္စ္ သည္ ငယ္စဥ္က သူ႔အစ္မပံုကိုဆြဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေၾကာင္ျခစ္႐ုပ္အ႐ႈပ္ထုတ္သာ ျဖစ္လာသည္။ သူ႔မိခင္က သူဆြဲထားသည့္ပံုကိုျမင္ၿပီး ေခါင္းေလးကိုနမ္းလိုက္ကာ “ဘာျဖစ္တာတံုး၊ အို ဒါ စယ္လီပံုပဲ ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအနမ္းေလးက သူ႔ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ပန္းခ်ီဆရာႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူေျပာခဲ့သည္။ အားေပးမႈ၏ အစြမ္းတန္ခိုး ထက္ပါသည္။

ပန္းခ်ီဆြဲရန္ သင္ယူေနသည့္ ကေလးငယ္ကဲ့သို႔ပင္ ရွင္ေပါလု၏ အမႈေတာ္အစကာလတြင္ လူမ်ား၏ ယံုၾကည္ လက္ခံမႈကို မရ႐ွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဗာနဗက ေပါလုသည္ ေ႐ြးေကာက္ခံရေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဗာနဗ၏အားေပးမႈျဖင့္ ေရွာလုကို ယံုၾကည္သူခ်င္းအျဖစ္ အသင္းေတာ္က လက္ခံခဲ့သည္ (တ ၉း၂၇)။ ဗာနဗသည္ တည္ေထာင္ကာစ အႏၲိအုတ္အသင္းေတာ္သစ္ကိုလည္း အားေပးခဲ့ၿပီး တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ ၾသဇာလႊမ္းေသာ အသင္းေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီခဲ့သည္ (၁၁း၂၂-၂၃)။ ဗာနဗႏွင့္ေပါလုတို႔၏အားေပးမႈျဖင့္ ေယ႐ု႐ွလင္ အသင္းေတာ္သည္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသား ယံုၾကည္သူမ်ားကို လက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ (၁၅း၁၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ကနဦး အသင္းေတာ္၏အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားသည္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမွန္ပင္ ခြန္အားယူစရာ ခြန္အားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာ၌လည္း အလားတူ က်င့္သံုးသင့္သည္။ အားေပးမႈ ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ စကားေကာင္းေကာင္းေျပာလိုက္႐ံုသာျဖစ္သည္ဟု သင္ေတြးေကာင္းေတြးမည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ေတြးပါက အားေပးမႈ၏ တည္ျမဲေသာ အစြမ္းတန္ခိုးကို အသိအမွတ္မျပဳရာေရာက္သည္။ အားေပးမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အသက္တာႏွင့္အသင္းေတာ္ကို ပံုသြင္းေပးေနသည့္ ဘုရားရွင္၏ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္နည္းျဖစ္သည္။

အားေပးမႈရရွိသည့္အခိုက္အတန္႔ေလးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါ။ အျခားသူမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ႀကိဳးစားပါ။ PETER CHIN