၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဟာေဗးမုန္တိုင္းက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဟူစတန္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကူညီရန္ အခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ားကို မစအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို အားေပးေစာင္မသည့္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုႏွင္႔ အိမ္မ်ားၾကားတြင္ သူတို႔ႏွင္႔အတူ ရပ္တည္ရင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား စိန္ေခၚခံရသည္။ ခိုင္ခံ႔လာခဲ႔သည္။

ဟာေဗးမုန္တိုင္းဒဏ္သင္႔သူမ်ား၌ ေပၚလြင္ေနသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ၇ ရာစုႏွစ္ အကုန္က ပေရာဖက္ဟဗကၠဳက္ ေဟာၾကားခဲ႔သည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပေရာဖက္ႀကီးက ခဲယဥ္းေသာကာလ ေရာက္လာမည္ (၁း၅-၂း၁)၊ အမႈခပ္သိမ္းက ဆုိးဝါးလာမည္၊ အဆံုး၌ ေလာကအရာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ႐ွိသည္ဟု ေတြးဆလ်က္ ‘‘သေဘၤာသဖန္းပင္ မပြင္႔ရ၊ … သံလြင္ပင္၏ ေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္လင္႔၍မရ၊ … သိုးျခံ၌ သိုးကုန္၍ တင္းကုပ္၌ ႏြားမ႐ွိရ’’ (၃း၁၇) ဟု ပေရာဖက္ျပဳခဲ႔သည္။

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္း၊ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္း၊ ခ်စ္ရသူတစ္ဦး ဆံုးပါးျခင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရျခင္း စသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မေမွ်ာ္လင္႔ မထင္မွတ္ထားသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ၾကံဳရသည္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္ အေနအထားတြင္ ရပ္တည္မည္နည္း။ ဟဗကၠဳက္၏ ‘‘ျပင္းထန္ေသာကာလမ်ားအတြက္ တမ္းခ်င္း’’ မွ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ ကယ္တင္ျခင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ(း၁၈)၊ ခြန္အားႏွင္႔တည္ၿငိမ္မႈကို ေပးေသာ (း၁၉)၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္၊ ကိုးစားရန္ ႏႈိးေဆာ္ေနသည္။ အဆံုးတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားသူမ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် စိတ္ပ်က္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ARTHUR JACKSON