အသင္းေတာ္ခန္းမေဆာင္၌ ေတးဂီတသံ ဖုံးလႊမ္းသြားခ်ိန္၌ အေရာင္မ်ားကို ခြဲျခားမျမင္္ႏိုင္သူ ပန္းခ်ီပညာ႐ွင္ လဲန္႔စ္ ဘေရာင္းသည္ စင္ေပၚတက္လာသည္။ သူသည္ ပရိတ္သတ္ကို ေက်ာေပးလ်က္ ပန္းခ်ီဆြဲသည့္ ကင္းဗတ္စအျဖဴေရာင္ေ႐ွ႕၌ ရပ္က စုတ္တံကို ေဆးအမဲ၌ႏွစ္ၿပီး ပန္းခ်ီစဆြဲသည္။ ပန္းခ်ီကား၌ ကားတိုင္ပံု ေပၚလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စုတ္ခ်က္မ်ားက တစ္ခ်က္ၿပီးတစ္ခ်က္ လႈပ္႐ွားသက္ဝင္လ်က္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကားတင္သတ္ ခံရျခင္းႏွင္႔ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ပုံရိပ္မ်ားေပၚလာသည္။ ပန္းခ်ီကားတြင္ ေဆးအမဲကို အမ်ားဆံုးသံုးၿပီး ေဆးအျပာႏွင္႔ အျဖဴကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး၊ ေနာက္ ၆ မိနစ္အတြင္း ပန္းခ်ီကားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္္ ပန္းခ်ီကားကို ေျပာင္းျပန္လွည့္၍ ေထာင္လိုက္ရာ က႐ုဏာႏွင္႔ ျပည့္ေသာ မ်က္ဝန္းျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈ၏ပံုေတာ္ ေပၚလာသည္။

အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္၌ ထိုသို႔ အျမန္ပန္းခ်ီေရးဆြဲရန္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အၾကံျပဳေသာအခါ ဘေရာင္းသည္ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ သူသည္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္လ်က္ ပန္းခ်ီဆြဲလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေဝမွ်လ်က္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ ေနပါသည္။

ဘုရားသခင္က သူ႔လူမ်ားကို ဆုေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲေ၀ေပးျခင္း၏တန္ဖိုးႏွင္႔ ၎၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဘုန္းကို ထင္႐ွားေစရန္၊ ေမတၱာႏွင္႔ အျခားသူမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ (ေရာမ ၁၂း၃-၅) သူ၏ မိသားစုဝင္တုိင္းကို ျပင္ဆင္ပံ႔ပိုးေပး ထားပါသည္။ မိမိ၏ဆုေက်းဇူးကို ႐ွာေဖြသိမွတ္ၿပီး တစ္ပါးသူတို႔ကို ေထာက္မလ်က္ သခင္ေယ႐ႈထံ ျပၫႊန္ရန္၊ ဝမ္းေျမာက္ ႐ႊင္လန္းစြာ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ အေစခံရန္ (း၆-၈)၊ ႐ွင္ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းေနသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းအား ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ား၊ အစြမ္းအစမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေပးထားၿပီး၊ လူေ႐ွ႕ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္တန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေစတနာအျပည့္ျဖင္႔ အေစခံရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ခ်ီးမြမ္းစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တစ္မူထူးသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို သတင္းေကာင္း ေဝမွ်ရန္ႏွင္႔ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားကို ေမတၱာႏွင္႔တည္ေဆာက္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ အသံုးျပဳ ေပသည္။ XOCHITL DIXON