စာေရးဆရာမ အယ္လင္ လင္ဂါက ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ထုတ္ေဝသည့္ The Illusion of Control စာအုပ္တြင္ ဘဝ၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လႊမ္းမုိးမႈအဆင္႔ဆင္႔ကို ဆန္းစစ္ေလ႔လာထားသည္။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအဆင္႔ကို အထင္ႀကီးတတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ထိုတလြဲအထင္မ်ားအားလံုးလိုလို ပ်က္စီးလြဲမွားေၾကာင္း၊ ၎သည္လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လင္ဂါ၏နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခဲ႔သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအားျဖင္႔ ပံ႔ပုိးေထာက္ခံ ထားၿပီး စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏အဆိုမတိုင္မီ ေ႐ွးယခင္ကတည္းကပင္ ႐ွင္ယာကုပ္၏စကား႐ွိထားပါသည္။ ‘‘ယေန႔နက္ျဖန္ ဤမည္ေသာၿမိဳ႕သို႔သြားၾကကုန္အံ႔။ ထိုၿမိဳ႕၌ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေန၍ ကုန္သြယ္သျဖင္႔ အျမတ္ရေအာင္ ျပဳၾကကုန္အံ႔ဟု ဆိုတတ္ေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ ၾကေလာ႔။ နက္ျဖန္ေန႔၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္မည္ကို သင္တို႔ မသိၾက။ သင္တုိ႔ အသက္သည္ အဘယ္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။ ခဏထင္႐ွားၿပီးမွ ကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ အခုိးအေငြ႕ျဖစ္၏’’ (ယာ ၄း၁၃-၁၄)။

ထို႔ေနာက္ အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသူ ဘုရားသခင္ထံ ၫႊန္ျပလ်က္ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ အလိုေတာ္႐ွိ၍ ငါတုိ႔သည္လည္း အသက္႐ွင္လွ်င္ ဤသို႔ ျပဳၾက ကုန္အံ႔။ ထိုသို႔ျပဳၾကကုန္အံ႔ဟု သင္တုိ႔ဆိုသင္႔ရာျဖစ္၏’’ (း၁၅) ဟု မမွန္ေသာအရာကို ယံုေနျခင္းအတြက္ ကုစားရာေဆးကို ေပးခဲ႔သည္။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင္႔ အဓိက ပ်က္စီးေနသည့္ လူသားတို႔၏အေျခအေနႏွင္႔ ၎အတြက္ ကုစားရာကို ရွင္ယာကုပ္က အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

မိမိ၏ၾကမၼာသည္ မိမိလက္ထဲ၌ မ႐ွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾက ပါေစ။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းေသာ သူ၏လက္ေတာ္၌ ေစာင္႔ထိန္းကိုင္ထားေသာေၾကာင္႔ ကိုယ္ေတာ္႔၏အၾကံအစည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ REMI OYEDELE