၁၈၆၅ ခုႏွစ္၊ ဖို႔ဒ္ ကဇာတ္႐ံု၌ သမၼတႀကီး အာျဗံဟံလင္ကြင္း ေသနတ္ႏွင္႔ ပစ္သတ္ခံရသည့္ညတြင္ သမၼတႀကီး၏အိတ္ကပ္၌ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕႐ွိ ခဲ႔ရသည္။ မ်က္မွန္ႏွစ္လက္၊ မွန္အေရာင္တင္ေဆး၊ အိတ္ေဆာင္ဓား၊ အိတ္ေဆာင္ နာရီႀကိဳး၊ လက္ကိုင္ပုဝါ၊ ပိုက္ဆံ ၅ ေဒၚလာတန္တစ္႐ြက္ ထည့္ထားသည့္ သားေရ ပိုက္ဆံအိတ္၊ သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းထားေသာ၊ သူခ်မွတ္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကို အမြမ္းတင္ထားသည့္ သတင္းစာအပိုင္းအစ ၈ ခု တို႔ျဖစ္သည္။

ပိုက္ဆံ ၅ ေဒၚလာကို ဘာအတြက္ ေဆာင္ထား ပါလိမ္႔ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဇာတ္လမ္းအသစ္၊ သတင္းအဆန္း ႐ွိမည္မလြဲပါ။ ႀကီးျမတ္ေသာသမၼတႀကီး ျဖစ္လင္႔ကစား အာျဗံဟံ လင္ကြန္းသည္လည္း အားေပးမႈကို လိုအပ္ပါသည္။ ၾကမၼာငင္သည့္ ျပဇာတ္ လာမၾကည့္မီ သူ႔ဇနီးကို ထိုသတင္းမ်ား ဖတ္ေကာင္းဖတ္ျပမည္ကို သင္ျမင္ေယာင္မိပါသလား။

အားေပးမစမႈကို မည္သူလိုအပ္္ေၾကာင္း သင္သိပါသလား ‘‘လူတိုင္း၊ လူတိုင္း’’ လိုအပ္ပါသည္။ သင္႔ေဘးပတ္လည္ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ စိတ္ခ်မႈ႐ွိသည့္ပံု ထင္ရေသာ္လည္း ထင္သလိုမဟုတ္သည့္ လူမ်ားက တစ္ေယာက္မက ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ႐ံႈးနိမ္႔ဖူးသည္၊ လက္သီးပုန္းထိုးခံရဖူးသည္။ ေဝဖန္ခံရသည္။ မိမိကုိယ္ကို သံသယဝင္ စိတ္မခ်သည့္ ေန႔ရက္မ်ား ၾကံဳရသည္။

‘‘ငါတို႔႐ွိသမွ်သည္ ကိုယ္ႏွင္႔ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏အက်ိဳးကို ေထာက္၍ သူ႔ကို တည္ေဆာက္ေစျခင္းငွာ သူ၏ အလိုသို႔ လိုက္ရန္’’ (ေရာ ၁၅း၂) ဟူသည့္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုက္နာက်င္႔ၾကံလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ‘‘စိတ္ႏွလံုး၌ခ်ိဳၿမိန္လ်က္ အ႐ိုးတို႔ကို က်န္းမာေစေသာ (သု ၁၆း၂၄) တင္႔တယ္ေသာ စကားမ်ားကို ခ်ေရးၿပီး မိတ္ေဆြမ်ား ျပန္ဖတ္ၿပီး ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေပးပို႔လွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုသိုျပဳလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အိတ္ကပ္ႏွင့္ (ဖုန္း) မ်ားတြင္ မွတ္သားစရာမ်ား ႐ွိေနေတာ႔မည္။ ထိုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလိုက္ (ေရာ ၅း၃)၊ အျခားသူတို႔ အတြက္ အသက္႐ွင္ေသာ သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔သာ၍ တူလာေပလိမ္႔မည္။ MIKE WITTMER