အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ဖုန္းကြယ္ထားသည့္ အင္အားႀကီးသည့္ ေယာက်္ားသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ဒုစ႐ိုက္ဆိုးညစ္မႈႀကီး ဘြားကနဲေပၚလာပါၿပီ။ နာက်င္ေၾကကြဲစရာျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားကို ဖတ္ရင္း ကၽြႏု္ပ္အထင္ႀကီး ေလးစားသူ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦး၏ မတရားအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သက္ေသ ႐ွာေတြ႕ၿပီဟု ေတြ႕ရ၍ ကၽြႏု္ပ္ေၾကကြဲရသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ထိုကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိပါ။

ဒါဝိဒ္မင္းသည္ သူ႔အျပစ္အတြက္ သူရင္ဆိုင္ ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ တစ္ညေနတြင္ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ေရခ်ိဳးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ၿပီး (၂ ရာ ၁၁း၂)၊ သူမကို လိုခ်င္တပ္မက္ခဲ႔သည္။ ဗာသေ႐ွဘသည္ သူ၏သစၥာ႐ွိစစ္သည္ ဥရိယ၏ဇနီးမယားျဖစ္ေသာ္လည္း သူမကို ဒါဝိဒ္မင္း သိမ္းပိုက္ခဲ႔သည္။ ဗာသေ႐ွဘက သူမ၌ ကိုယ္ဝန္႐ွိေနေၾကာင္း ဒါဝိဒ္မင္းအား ေျပာၾကားရာ ဒါဝိဒ္မင္း ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ေလၿပီ။ သို႔ႏွင္႔ စက္ဆုပ္အထင္ေသးဖြယ္ လုပ္ရပ္အားျဖင္႔ စစ္ေျမျမင္၌ ဥရိယ က်ဆံုးသြားေအာင္ ယြာဘအား စီစဥ္ေစလ်က္ ဒါဝိဒ္မင္း အေကာက္ၾကံခဲ႔ေတာ႔သည္။

ဗာသေ႐ွဘႏွင္႔ ဥရိယအေပၚ မတရားျပဳၿပီး အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ႔သည့္ အမႈကို ဖံုးကြယ္၍မရပါ။ ပေရာဖက္ႀကီး ႐ွေမြလက ဇာတ္စံုခင္းျပေလၿပီ။ မိမိ၏ဒုစ႐ိုက္ကို မိမိေျဖ႐ွင္းရပါမည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တု႔ိၾကားနာရန္လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေခတ္၌ အခြင္႔အာဏာကို အလြဲသံုးစားမလုပ္မိေအာင္ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားက သတိေပးသည္။ ဒါဝိဒ္မင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင္႔ေတြ႕သူ (တ ၁၃း၂၂)ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူရမည့္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားစြာသည္ အခြင္႔အာဏာကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူတတ္ေအာင္ ၎တို႔အတြက္ ဆုေတာင္းလ်က္ ေထာက္မရေပမည္။

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ေ႐ြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။ က်မ္းစာကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈလွ်င္ ဒါဝိဒ္မင္း၏ေလးနက္ေသာေနာင္တကို ေတြ႕ရမည္ (၂ ရာ ၁၂း၁၃)။ ေခါင္းမာသူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းမွ အသက္႐ွင္ျခင္းသို႔ လွည့္ျပန္ ရေသာအခြင္႔ ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ WINN COLLIER