စတီဖန္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေ႐ွ႕ပိုင္း ဆိုးသြမ္းသည့္ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္ တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ “လူတိုင္း မူးယစ္ေဆးေရာင္းၿပီး ဓားျပတိုက္ လိမ္စားေနတဲ့အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေနရင္ေတာ့ အဲဒီအထဲ ပါမိမွာပဲ။ အဲဒါဆန္းသလားဗ်ာ” ဟု သူက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူအသက္ ၂၀ တြင္ သူ႔ဘဝကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ အိပ္မက္တစ္ခုကို မက္သည္။ အိမ္မက္တြင္ “ဘုရားသခင္က စတီဖန္၊ မင္းလူသတ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသံကို သူၾကား ခဲ့သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ သူ႔အား သတိေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လွည့္ကာ သခင္ေယရႈကို သူ၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံကာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က သူ႔၏အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ စတီဖန္သည္ ၿမိဳ႕တြင္း႐ွိ လူငယ္မ်ားကို အားကစားျဖင့္ စည္းကမ္း၊ စာရိတၱသြန္သင္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္လိုက္သည္။ သူေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သူ႔၏အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းသည္။ “လမ္းမွားသို႔ပို႔ေဆာင္ေသာ အိပ္မက္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဟု သူဆိုသည္။

စတီဖန္ကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတိတ္မွအရာမ်ားကိုစြန္႔ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ေလွ်ာက္လိုက္သည္တြင္ ႐ွင္ေပါလုက ဧဖက္လူတို႔အား ၫႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္း အသက္ရွင္မႈအသစ္ျဖင့္ ဘ၀႐ွင္သန္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူေဟာင္းက “လွည့္စားေသာဇာတိသေဘာျဖင့္ ပ်က္ယြင္း” ေနလင့္ကစား “ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူအမွ် ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကို” ယူတင္၀တ္ေဆာင္လ်က္ ေန႔စဥ္ အသက္႐ွင္ရန္ျဖစ္သည္
(ဧ ၄း၂၂၊ ၂၄)။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တိုး၍တူေစရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီးဤေျပာင္းလဲေစျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ကိုင္စြဲလ်က္ အသက္႐ွင္ရန္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အသက္တာ ေျပာင္းလဲျခင္းအမႈမွာ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အခရာ အက်ဆံုး အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ” ဟု စတီဖန္ က ေျပာသည္။ “သင့္အတြက္ေကာ မည္မွ် မွန္သနည္း။ AMY BOUCHER PYE