ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးတစ္ဦးက မီးလင္းဖို မွန္ျပတင္းေဘာင္၌ သူ႔ယုန္အ႐ုပ္ေလးကို ထားၿပီး မီးလႈံေစသည္။ ဤတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ျပႆနာအတြက္ လိမၼာေသာ အေျဖကို ကၽြႏု္ပ္ ေတြ႕လိုက္ပါသည္။ ယုန္ကေလး၏အေမြးတုက အရည္ေပ်ာ္ၿပီး မွန္တြင္ကပ္ေနသျဖင့္ မွန္က ညစ္ေပေနပံုေပၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ မီးလင္းဖိုပညာ႐ွင္က မွန္မ်ား အသစ္ကဲ႔သို႔ ထင္ရေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္္ရမည္ကို အၾကံေပးသည္။ ထိုအၾကံက အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ မီးလင္းဖိုအနီးတြင္ မည္သည့္ တိရိစာၦန္အ႐ုပ္ကိုမွ် ထားခြင္႔ မျပဳေတာ႔ပါ။

သမၼာက်မ္းကို ဘဝအသက္တာအား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစသည့္ အၾကံေပးခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္အျဖစ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႐ႈျမင္တတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ဤအခ်က္ကို ကၽြနု္ပ္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အသက္တာသစ္ျဖင္႔ မည္သို႔႐ွင္သန္ရမည္ကို က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည့္မွာ မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း က်မ္းစာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၎တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ အျပစ္မွ၊ ထာဝရဘုရားသခင္ႏွင္႔ ထာဝရကြဲကြာရျခင္းအျဖစ္မွ ကယ္တင္ရန္မွာ လူသားတုိ႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ လိုအပ္မႈ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ ထိုလိုအပ္မႈအတြက္ အေျဖကို ေပးထားသည္။

က ၃း၁၅ မွ ကယ္တင္ျခင္းႏွင္႔ဆိုင္သည့္ ကတိေတာ္မွအစ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင္႔ ေျမႀကီးသစ္ကို ေစာင္႔စားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအထိ (ဗ်ာ ၂၁း၁-၂) ကၽြႏု္္ပ္တို႔ကို အျပစ္မွ ကယ္တင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ မိတ္သဟာယကို ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ေစမည့္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းအၾကံအစည္ေတာ္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွ ႐ွင္းလင္း ေဖာ္ျပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အႀကီးဆံုးျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္သူ တစ္ပါးတည္းေသာ သခင္ေယ႐ႈကို ၫႊန္ျပသည္။

ဘုရားသခင္၏ စာအုပ္ – သမၼာက်မ္းစာကို ဖြင္႔ဖတ္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၊ သူေပးသနားသည့္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင္႔ ဘုရားသားသမီးအေနျဖင္႔ မည္သို႔ အသက္႐ွင္ရမည့္နည္းလမ္း စသည္တို႔ကို ႐ွာေဖြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိရႏိုင္ပါေစ။ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျဖကို ကိုယ္ေတာ္ ေပးသနားေတာ္မူသည္။ DAVE BRANON