စားဖိုမွဴး၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ၊ အဟာရျပည့္ဝေအာင္ေဆာင္ရြက္သူ၊ လူနာျပဳစုသူ စသည့္အလုပ္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ မိခင္မ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ မိခင္မ်ားသည္ သားသမီးအေရးအတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၅၉ နာရီ မွ ၉၆ နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။

မိခင္မ်ား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ မိခင္ဘ၀ဟူသည္ ကမာၻႀကီးကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ပညာ သင္ယူလ်က္႐ွိေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အင္အားကို ေပးဆပ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မ၏ေနရက္မ်ားသည္ ရွည္ၾကာလ်က္ၿငီးေငြ႔စြာ ခံစားရလ်က္ အျခားသူမ်ားကို ျပဳစုျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူး ႐ွိပါသည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္၍ သတိေပးရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈက အျခားသူမ်ားကို အေစခံသူတို႔အား အခိုင္အမာ မိန္႔ၾကားသည့္စကားအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကၽြန္မေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

႐ွင္မာကုခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔အထဲ၌ မည္သူသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္သနည္းဟု ျငင္းခံုၾကသည္။ သခင္ေယရႈက ၿငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနၿပီးေနာက္ “သင္တို႔အထဲ၌ အရင္အဦး ျဖစ္လိုေသာသူမည္သည္ကား ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ရမည္။ အလံုးစံုတို႔၏ အေစခံလည္းျဖစ္ရမည္” (၉း၃၅) ဟု သူတို႔အား သတိေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္တစ္ေယာက္ကို ခ်ီေပြ႔လ်က္ အကူအညီလိုအပ္သူ အထူးသျဖင့္ အလြန္လိုအပ္သူကို အေစခံ မစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သ႐ုုပ္ျပသည္ (း၃၆-၃၇)။

သခင္ခရစ္ေတာ္၏တံု႔ျပန္မႈက သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ မည္သည့္အရာသည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ လိုလားေသာစံႏႈန္းမွာ သူတစ္ပါးကိုု ျပဳစုခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကို အေစခံေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏အတူ႐ွိျခင္းတန္ခိုးကို ခံစားရမည္ဟု သခင္ေယရႈ ကတိေပးခဲ့သည္ ( း၃၇)။

သင္၏မိသားစု သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းကို အေစခံရန္အခြင့္အေရးေပၚလာပါက မိမိေပးဆပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္အားထုတ္မႈအေပၚ သခင္ေယရႈ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း အမွတ္ရလ်က္ ခြန္အားယူ၍ေဆာင္႐ြက္ပါ။ LISA SAMRA