“ကၽြန္မ အသက္ႀကီးလာေလေလ အေဖက ပိုပညာရွိေလေလ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္မ သားနဲ႔စကားေျပာရင္ အေဖ႔ရဲ႕စကားေတြက ကၽြန္မ ႏႈတ္ကေန ထြက္ထြက္လာတယ္”။

ကၽြန္ေတာ္႔သမီး၏ေျပာပံုဆိုပံုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရယ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားကို ေျပာဆိုဆံုးမရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ မိဘမ်ား ေျပာခဲ့ေသာ စကားလုံးမ်ားကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မိဘျဖစ္လာသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္႔ မိဘမ်ား၏ ဉာဏ္ပညာအေပၚ အျမင္ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ယခင္က မိုက္မဲမႈဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့သည့္အရာမ်ားက ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္ထက္ ပို၍ပညာသားပါသည္ကို ေတြ႕႐ွိလာသည္။ ယခင္က ၎ကို မသိခဲ့ပါ။

သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏မိုက္မဲျခင္းအရာသည္ လူတုိ႔၏ပညာထက္ သာ၍ ပညာ႐ွိ၏” ဟု (၁ ေကာ ၁း၂၅) တြင္ သြန္သင္ထားသည္။ “အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား ဘုရားသခင္၏ပညာေတာ္စီရင္သည္ႏွင့္အညီ ေလာကီသားတို႔သည္ မိမိတို႔ ပညာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို မသိဘဲေနၾကေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔ကို ေဒသနာေတာ္မိုက္မဲျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းငွာ ေစတနာ႐ွိေတာ္မူ၏” (း၂၁)။

ဘုရားသခင္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အ့ံအားသင့္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ႐ွိသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတိုင္မီတြင္ ေလာကႀကီးမွ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ ေအာင္ႏိုင္သူ ဘုရင္မင္းအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ခံစားရေသာ အေစခံတစ္ဦးအျဖစ္ ႂကြလာၿပီး ကားတိုင္ေပၚတြင္ ႏွိမ့္က်စြာ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘုရားသခင္၏ပညာဉာဏ္ေတာ္၌ ေမာက္မာျခင္းထက္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို တန္ဖိုးထားသည္။ ၾကင္နာမႈက႐ုဏာႏွင့္ မထိုက္တန္ေသာအေျခအေန၌ ေမတၱာသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္႐ွင္ေမ႐ွိယသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚ၌ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဒနာခံျခင္းသည္ ထိုသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပံုအပ္ပါက “အခါခပ္သိမ္းကယ္တင္ရန္” (ေဟျဗဲ ၇း၂၅-ေခတ္သံုး) အတြက္ျဖစ္သည္။ JAMES BANKS