ကၽြန္မတို႔အိမ္အနီး၌ စက္ဘီးအေဟာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္႐ွိၿပီး ထိုဆိုင္တြင္ စြန္႔ပစ္စက္ဘီး မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး လိုအပ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား လွဴတန္းသည္။ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ အာနီကလပ္ခ္သည္ လူမႈဘ၀၀န္းက်င္၌ ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ေနရေသာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္းေပးသည္။ စက္ဘီး မ်ားသည္ ထပ္မံအသံုးခံခြင့္ရသကဲ့သို႔ စက္ဘီးရရွိသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ဘဝသစ္ စတင္ရန္ အခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးသည္ စက္ဘီးစီးၿပီး အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု သြားေျဖခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါက လူ႔အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ဣသေရလျပည္ တြင္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ၊ လိမ္လည္မႈႏွင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ “ေကာင္းေသာျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကၿပီ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိ” (မိ ၇း၂) ဟု ပေရာဖက္မိကၡာသည္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစြာ ျမည္တမ္းခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္ေပးလ်က္ ေက်းဇူးျပဳမႈအတြက္ ပေရာဖက္မိကၡာ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဆိုးညစ္မႈအေပါင္းကို ဒဏ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိကၡာ သိသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာင္တရသူကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ဒုတိယ အခြင့္ေရးကို ေပးလိမ့္မည္။ ထုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ မိကၡာက “အျပစ္မွ လႊတ္ေတာ္မူထေသာ၊ က်န္ႂကြင္းေသာ အေမြေတာ္လူတို႔၏ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားကို သည္းခံ ေတာ္မူထေသာ၊ က႐ုဏာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ အစဥ္အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူေသာ ကိုယ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ အဘယ္ဘုရားရွိပါသနည္း” (း၁၈) ဟုေမးေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စြန္႔ပစ္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ မိကၡာက “ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို တစ္ဖန္ သနား၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ် တို႔ကို ေက်ာ္နင္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အလံုးစံု တို႔ကို နက္နဲေသာ ပင္လယ္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္” (း၁၉) ဟုေၾကညာခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေသာသူတို႔အား ဘုရားရွင္သည္ ဒုတိယအခြင့္အေရးကို ေပးလ်က္ရွိသည္။ PATRICIA RAYBON