၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဘာလင္တံတုိင္းကို ၿဖိဳခ်သည့္သတင္းကို ၾကားေသာအခါ တစ္ကမာၻလံုး အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ၂၈ႏွစ္တာလံုး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ကို ပိုင္းျခားထားေသာတံတိုင္းႀကီးသည္ ၿပိဳက်ၿပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ၾကေတာ့မည္။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၏ဗဟိုခ်က္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာင့္စား ၾကည့္႐ႈေနၾကေသာ ကမာၻသူကမာၻသားအေပါင္းတို႔ သည္လည္း စိတ္လႈပ္ရွား ခံစားၾကရသည္။ ႀကီးမားေသာ အမႈႀကီး ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔ အျခားတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ကၽြန္အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အၾကာ ဘီစီ ၅၃၈ တြင္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ရျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဣသေရလသမိုင္းတြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္း ဆာလံ ၁၂၆ ကို အစျပဳ ထားသည္။ ‘‘ထိုအခါ ငါတို႔ႏႈတ္သည္ ရယ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔လွ်ာသည္ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ျပည့္ဝ၏။ တစ္ပါး အမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔အဖို႔ ႀကီးေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူၿပီ’’ (း၂)ဟုဆိုသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းက႐ုဏာကို လက္ခံရ႐ွိသူမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ျပန္လည္တံု႔ျပန္သနည္း။ ထာဝရဘုရားထံမွလာသည့္ ႀကီးေသာအမႈက ႀကီးစြာေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္(း၃)။ ထုိ႔ျပင္ အတိတ္မွ ကိုယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေတာက္ပေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္ (း၄-၆)။

အထူးသျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ အဘခမည္းေတာ္ကို ယံုၾကည္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးေသာအမႈကို သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳျဖင့္ ေဝးေဝးလံလံ ေမွ်ာ္ၾကည့္စရာမလိုပါ။ ၁၉-ရာစုေခတ္ ဓမၼေတးေရးသားသူ ဖန္နီ ခေရာ့စ္ဘီက “ႀကီးေသာမႈ သင္ေပးၿပီ၊ ႀကီးေသာမႈျပဳၿပီး၊ သားေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ ငါတို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႀကီး၏” ဟု ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ မွန္ေပသည္။ ဘုရားသခင္အား ဘုန္းႀကီးေစ သတည္း။ ႀကီးေသာအမႈကို ကိုယ္ေတာ္ျပဳၿပီ။ ARTHUR JACKSON