ကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိသားစုအတြက္ ေကာ္လီ ေခြးတစ္ေကာင္ လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုေခြးက အမေလးျဖစ္ၿပီး သားမေပါက္ႏိုင္ ေတာ႔သည့္ အ႐ြယ္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိလိုက္သည္မွာ ထိုေခြးေလးသည္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလွာင္အိမ္ေသးေသးေလး၌သာ ေနထိုင္ခဲ႔ျခင္းပင္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း၌သာ လႈပ္ရွား သြားလာခဲ့ရသည္။ မ်ဥ္းေျဖာင္႔ေပၚ၌ မေျပးႏိုင္၊ ေျပးလႊား ေဆာ႔ကစားရန္ ျခံဝင္းက်ယ္၌ လႊတ္ထားေသာ္လည္း သူ႔ကို ျခံခတ္ထားသည္ဟုသာ ထင္သည္။

ကနဦးခရစ္ယာန္အမ်ားစုမွာ ယုဒလူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ တို႔သည္ ေမာေ႐ွ၏ပညတ္ဝင္းႀကီး၌ ေနသားက်ခဲ႔ၾကသည္။ ပညတ္ေတာ္မ်ားက ေကာင္းပါသည္။ ၎တို႔သည္ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး သခင္ေယ႐ႈထံ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ (ဂလာ ၃း၁၉-၂၅) ဘုရားသခင္က ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင္႔ သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ လြတ္ျခင္းအခြင္႔အားျဖင္႔ ၎တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအသစ္ကို ႐ွင္သန္ျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခု သူတို႔ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ပါၿပီလား။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၌လည္း ထိုျပႆနာ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ တင္းၾကပ္ေသာ အသင္းေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကီးျပင္းေကာင္း ႀကီးျပင္းခဲ႔မည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း လြတ္လပ္လြန္းေသာအိမ္ေထာင္၌ ႀကီးျပင္းခဲ႔ၿပီး ယခုတြင္ လံုျခံဳမႈေပးမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုသည္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာ လြတ္ျခင္းအခြင္႔ကို ဖက္ယမ္းဆုပ္ကိုင္ရမည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္ (ဂလာ ၅း၁)။ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင္႔ နာခံရန္ (ေယာ ၁၄း၂၁)၊ ေမတၱာႏွင္႔ ႏွိမ္႔ခ်စိတ္ႏွင္႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အေစခံရန္ (ဂလာ ၅း၁၃)၊ သခင္ေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို လြတ္ျခင္းအခြင္႔ ေပးခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ ‘‘သားသည္ သင္တုိ႔ကိုလႊတ္လွ်င္ သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ လြတ္ၾကလိမ္႔မည္’’ (ေယာ ၈း၃၆) ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကြင္းျပင္ႀကီးမွ ဖြင္႔လွစ္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ MIKE WITTMER