ေကာလိပ္တက္စဥ္က ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီး ကာရီႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ႏွစ္က ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့ေသာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္႐ွိ စန္တာဘာဘရာ ၿမိဳ႕ေလးသို႔ ခရီးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ဘဝက လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ မက္ဆီကန္ စားေသာက္ဆိုင္သိုု႔ ေရာက္ေသာအခါ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားေရာင္းေသာ စတိုးဆိုင္ျဖစ္ေနသည္။ နံရံေပၚတြင္ ရပ္ကြက္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ စားေသာက္ဆိုင္အမွတ္တရ သံျပားကမၺည္းေလး ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္။

ေျခာက္ကပ္ကပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ေရာင္စံုစားပြဲမ်ား၊ ေတာက္ပေသာ ထီးမ်ားႏွင့္ သက္၀င္ေနေသာ ရင္းႏွီးၿပီးသား ေလွ်ာက္လမ္းေနရာေလးကို လွမ္းၾကည့္ မိသည္။ အရာမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကားတြင္ ဘုရား႐ွင္၏ သစၥာေတာ္ကား ေျပာင္းလဲမသြားေပ။ ဒါဝိဒ္သည္ နက္႐ိႈင္းစြာျဖင့္ ဆာလံ ၁၀၃း ၁၅-၁၇ တြင္ “လူတို႔၏ေန႔ရက္ကာလသည္ ျမက္ပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ လူသည္ လယ္ျပင္၌႐ွိေသာ ပန္းပြင့္ကဲ့သို႔ ပြင့္တတ္၏။ ေလသည္ လြန္သြားလွ်င္ အပြင့္ေပ်ာက္၍ သူ၏ေနရာသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ သူ႔ကို မသိရာ။ ထာဝရဘုရား၏က႐ုဏာေတာ္မူကား ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသူတို႔အေပၚသို႔ ကာလအစဥ္အဆက္ သက္ေရာက္တတ္၏။” ဟု သိမွတ္ခဲ့သည္။ ဒါဝိဒ္က ထိုဆာလံသီခ်င္းကို ‘‘အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းခ်ီး ေပးေလာ့’’ (း၂၂)ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။

ေ႐ွးအေတြးအေခၚပညာ႐ွင္ ဟာရာကလိုက္တပ္စ္ က ‘‘ျမစ္တစ္ခုမွာ ၂ ႀကိမ္ ေျခခ်၍မရႏုိင္ပါ’’ ဟူ၍ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္းက်င္၌ ဘဝေလာကဓံမ်ား အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရား႐ွင္သည္ မေျပာင္းမလဲ တည္႐ွိေနၿပီး အစဥ္အျမဲ ကတိတည္ေနမည္ကို အစဥ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ သူ႔သစၥာေတာ္ႏွင့္ ေမတၱာေတာ္ကို လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္ပါသည္။ JAMES BANKS