ေသာမတ္ အယ္ဒီဆင္သည္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မီးသီးကို ပထမဆံုးတီထြင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဂ်ိဳးနာ့စ္ေစာ့ သည္ ပိုလီယိုေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္ေဆးကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေအမီကာမိုက္ကယ္ သည္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းတြင္ သီဆိုသည့္ ဓမၼသီခ်င္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးစပ္သီကံုးခဲ့သည္။ သင္ေရာ…။ မည္သည့္အတြက္ ဤေလာကသို႔ သင္ေရာက္ရွိေနရသနည္း။ သင့္ဘ၀ အသက္တာကို မည္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳမည္နည္း။

ကမာၻဦးက်မ္း ၄ တြင္ ဧဝသည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ ကာဣနကို ဘြားျမင္ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပြ႕ခ်ီလိုက္စဥ္ “ထာဝရဘုရား၏လူကို ငါရၿပီ”ဟု ဆိုခဲ့သည္ (း၁)။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကေလးေမြးဖြားရသည့္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳကို ဧ၀႐ွင္းျပရန္ ႀကိဳးစားရင္း သံုးလိုက္သည့္စကားလံုးက အရာခပ္သိမ္းကိုတတ္စြမ္းေသာ ဘုရား႐ွင္၏ အကူအညီ မစမႈကို မွီခိုအားထားေၾကာင္း ျပေနသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧဝ၏မ်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ဧ၀၏သားေနာက္တစ္ဦးအားျဖင့္ ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္ (ေယာ ၃း၁၆)။ ႀကီးျမတ္လွေသာအေမြအႏွစ္ မဟုတ္ပါလား။

ကမာၻႀကီးကို အဓြန္႔႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ မိဘဘ၀သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သင္စာေရးေနက်၊ သိုးေမြးထိုးေနက်၊ ပန္းခ်ီဆြဲေနက် ေနရာအခန္းထဲမွ အျခားသူမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးကမ္းႏိုင္စရာမ်ား ေပၚေကာင္း
ေပၚလာႏုိင္သည္္။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမရွိသူအတြက္ သင္သည္ လႊမ္းမိုးေသာ ပံုသက္ေသျပသူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္္။ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္၌ နာမည္ေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ သမာသမတ္ဂုဏ္ရွိျခင္း စသည္ျဖင့္ သင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုက္ေသာအရာသည္ သင္ကြယ္လြန္သြားသည့္ေနာက္ မည္သည့္အခါမွ် မေတြးထင္ ခဲ့မိဖူးေသာအရာအျဖစ္ ေပၚေကာင္းေပၚလာမည္။ မည္သည့္ အရာပင္ျဖစ္ျဖစ္ သင့္စကားမ်ားက ဧဝနည္းတူ ဘုရား႐ွင္အေပၚ လံုးဝဥႆံုအမွီျပဳျခင္းကို ထင္ဟပ္ျပ ပါမည္လား။ ဘုရား႐ွင္၏မစမႈျဖင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးေျမာက္ဂုဏ္ျပဳရန္ သင္ဘာျပဳ မည္နည္း။ ELISA MORGAN