စားေသာက္ဆိုင္မွာ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း အေမွာင္က်လွသည္။ စားပြဲတိုင္း၌ တလက္လက္ႏွင့္ လင္းေနေသာ ဖေယာင္းတုိင္ငယ္ေလးသာ ႐ွိေနပါသည္။ အလင္းေရာင္ ရရန္အတြက္ စားသံုးသူမ်ားက သူတို႔၏ စမတ္ဖုန္းကိုဖြင့္ကာ အစားအေသာက္ မီႏူး၊ အျခား စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔စားေနေသာ အစားအစာမ်ားကိုပင္ မီးထိုးၾကည့္ရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ စားသံုးသူတစ္ေယာက္က ထိုင္ခံုမွ ထၿပီး စားပြဲထုိးထံသို႔သြားကာ ‘‘မီးဖြင့္ေပးႏိုင္မလား’’ ဟု ႐ိုး႐ွင္းစြာ ေမးလိုက္ပါသည္။ မၾကာပါ။ မ်က္ႏွာက်က္မွ ေႏြးေထြးေသာအလင္းေရာင္ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ တစ္ခန္းလံုးတြင္ လက္ခုပ္သံမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံသြားပါေတာ႔ သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ရယ္ေမာေနၾကၿပီး ဝမ္းသာေသာ စကားသံမ်ား၊ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ၾကားရပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ဖုန္းမွမီးကိုပိတ္ၿပီး ဇြန္းကိုကိုင္လိုက္ကာ ‘‘အလင္းျဖစ္ေစ၊ ကဲ လင္းသြားၿပီဆိုေတာ့ စားၾကစို႔ေဟ့’’ ဟုေျပာလုိက္သည္။

မွိန္သုန္ေနေသာ ညေနခင္းသည္ ခလုတ္ေလးတစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဝမ္းသာမႈသို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာအလင္းကိုသိရန္ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ ဘုရား႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ထိုအံ့ၾသဖြယ္စကားမ်ားကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ‘‘အလင္းျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ အလင္းျဖစ္ေလ၏’’။ စၾကဝဠာႀကီးကို ဖန္ဆင္းေသာ ပထမဆံုးေန႔တြင္ အလင္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ (က ၁း၃)။ ‘‘ထိုအလင္း ေကာင္းသည္ကို ဘုရားသခင္ ျမင္ေတာ္မူ၏” (း၄)။

အလင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚမွာ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို ေဖာ္ၫႊန္းျပေနသည္။ သူ႔အလင္းေတာ္သည္ အျပစ္တရား၏ေမွာင္မိုက္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လမ္းျပေနေသာ ေလာက၏အလင္း႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈအား ၫႊန္ျပေနသည္ (ေယာ ၈း၁၂)။ သူ႔အလင္းေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ သားေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားေစမည့္ အသက္တာသို႔ ျပၫႊန္ေနေသာ ထြန္းေတာက္ေသာလမ္းကို ႐ွာေတြ႔ၿပီ။ သခင္သည္ ေလာက႐ွိ အထင္ရွားဆံုးေသာ လက္ေဆာင္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သူ႔အလင္းကို ထြန္းလင္းရင္း သူ႔လမ္းေတာ္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔။ PATRICIA RAYBON