ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက စာရာလင္း ဆိုေသာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို စိတ္ဝင္စား ခဲ့ဖူးသည္။ သူမရယ္လိုက္လွ်င္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ နားေထာင္ေကာင္း လွသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်တာကို သူမ သိမသိကို မေသခ်ာေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ သူမ သိေနသည္။ ဘြဲ႕ယူၿပီးေနာက္ သူမႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝမ်ားသည္ မတူညီေသာ ဘ၀ဦးတည္ရာအတိုင္း အသီးသီး ကြဲျပားသြားေပေတာ့သည္။

အြန္လိုင္းဖိုရမ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ထဲေက်ာင္းၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပန္ရသျဖင္႔ စာရာလင္း ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရေသာအခါ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းခဲ့ရသည္။ သူမ ဘ၀ကို မည္သို႔ ျဖစ္သန္းခဲ့သနည္းဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသည္။ အသက္ ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးရသည့္အခါ ထိုအေၾကာင္းကို ပိုမို ဆင္ျခင္မိ လာသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုက ထိုအေၾကာင္းကို မေျပာဘဲ ေရွာင္လြဲလိုၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းနည္းရစဥ္မွာပင္ ထိုေသတတ္ေသာအရာမ်ားသည္ အဆံုး မဟုတ္ေၾကာင္း ႐ွင္ေပါလုက ေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သည္ (၁ ေကာ ၁၅း၅၄-၅၅)။ ထို႔ေနာက္မွာ “ထေျမာက္ျခင္း”ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပါလုသည္ စစ္မွန္ေသာခရစ္ေတာ္၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း (း၁၂) ကို အေျချပဳၿပီး “ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလွ်င္ ငါတို႔ ေဟာေျပာျခင္း၌ အက်ိဳးမ႐ွိ၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း၌လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ” ဟု အငယ္ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ယခုဘဝ၌သာ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ႐ွိလွ်င္ စိတ္ပ်က္သနားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္(း၁၉)။

တစ္ေန႔တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားသူ ဘိုးဘြားမိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတုန္းက ႀကိတ္ပိုးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ဆံုရမည္ျဖစ္သည္(း၁၈)။

ေသျခင္းတရားသည္ အတည္မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကသာ အတည္ျဖစ္သည္။ JOHN BLASE