ရွယ္လီ သည္ ေနာက္မွီထိုင္ခံုတြင္ ေမာေမာႏွင့္ ေျခပစ္လက္ပစ္ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပတင္းေပါက္မွလွမ္းၾကည့္လိုက္စဥ္ သက္ႀကီး စံုတြဲတစ္တြဲက ျခံတစ္ျခံမွ ‘အခမဲ႔ယူႏုိင္သည္’ ဟုေရးထားသည့္ ျခံစည္း႐ိုးေဟာင္းအပိုင္းကို သယ္ရန္ႀကိဳးစား ေနသည္ကို သတိထားလိုက္မိသည္။ ရွယ္လီ သည္ သူ႔ခင္ပြန္းကိုေခၚၿပီး သူတို႔ကို ကူညီရန္အတြက္ ထြက္လာခဲ့သည္။ သူတို႔ ေလးေယာက္သား
ျခံစည္း႐ိုးကို တြန္းလွည္းေပၚတင္ကာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြန္းသြားၿပီး လမ္းေထာင့္ရွိ ထိုလင္မယား၏ေနအိမ္အထိ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ျခံစည္း႐ိုးေနာက္တစ္ပိုင္းသယ္ရန္ ျပန္လာ ေသာအခါ ထိုအမ်ိဳးသမီးက ရွယ္လီ အား ‘ငါနဲ႕သူငယ္ခ်င္း လုပ္မလား’ ဟု ေမးရာ၊ ရွယ္လီ က ‘သိပ္ရတာေပါ့’ ဟု ေျဖလိုက္သည္။ ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စကား အနည္းငယ္သာ တတ္သည္။ ကေလးမ်ားလည္း အရြယ္ေရာက္ကာ အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းသြားသျဖင္႔ အထီးက်န္ေနေၾကာင္း ရွယ္လီီ ေနာက္မွ သိခဲ့ရသည္။

ဝတ္ျပဳရာက်မ္းထဲ၌ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား ဧည့္သည္ျဖစ္ခ်ိန္၌ မည္သို႔ ခံစားရသည္ (၁၉း၃၄)၊ သူတစ္ပါးကို မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည့္အေၾကာင္း သတိေပး ႏိုးေဆာ္ထားသည္(း၉-၁၈)။ ဘုရား႐ွင္သည္ သူတို႔ကို လူမ်ိဳးေတာ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း အေပၚ ေကာင္းခ်ီးျဖစ္ေစရမည္။ လူမ်ိဳးတကာတို႔အတြက္ ဘုရား႐ွင္ထံမွလာေသာ အေကာင္းျမတ္ဆံုးေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္႐ွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ေလာ့” (မ ၂၂း၃၇-၃၉)ဟု ခမည္းေတာ္ဘုရား၏စကားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးအတြက္ ျပန္လည္မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲတြင္ က်ိန္း၀ပ္ျခင္းျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေ႐ွ႕ဦးစြာ ခ်စ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ခ်စ္ႏုိင္လိမ့္မည္ (ဂလာ ၅း၂၂-၂၃၊ ၁ေယာ ၄း၁၉)။ ရွယ္လီ ကဲ့သို႔ ‘ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြႏု္ပ္ခ်စ္ပါမည္’ ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပာႏိုင္ပါမည္လား။ ANNE CETAS