ၿဗိတိသွ်သတင္းတို႐ုိက္ကူးေရးအဖဲြ႕မွ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္က မိသားစုပိုင္လယ္ေတာ၌ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ အသက္ (၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖလဲန္နရီအိုေကာ္နာ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔႐ွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္ စာေရးဆရာမ ျဖစ္လာမည့္ ဖလဲန္နရီ သည္ ၾကက္ကို ေနာက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ရန္ သင္ေပးသည့္ အတြက္ ႐ုိက္ကူးေရးအဖြဲ႕မွ အလြန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ဤလွ်ပ္တစ္ျပက္ ႐ိုက္ခ်က္က ဖလဲန္နရီ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုေလာက္သည့္ ဥပမာဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။ ဖလဲန္နရီ သည္ သူမ၏စာအေရးအသားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္႔ ခုိင္မာေသာ ဘာသာေရးခံယူခ်က္အတိုင္း (၃၉)ႏွစ္လံုးလံုး အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားစြာေတြးၿပီး စာမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ေခတ္္ယဥ္ေက်းမႈကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ထုတ္ေ၀သူ မ်ားႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ သူမ၏သမၼာက်မ္းစာ ဆိုလိုရင္းမ်ားကို နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္ရသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏စံနမူနာအတိုင္း အမွန္အသက္႐ွင္လိုက္ေလွ်ာက္လိုသူမ်ား၏ အသက္တာသည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မုခ်ဆန္႔က်င္ေနမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဖိလိပိၸ ၾသ၀ါဒစာ၌ သခင္ေယ႐ႈတြင္ ဘုရားဇာတိအျပည့္႐ွိေသာ္ျငား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထား သကဲ့သို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ(း၆)။ သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ထိုအာဏာေတာ္ကို မသံုးခဲ့ဘဲ မိမိအသေရကို စြန္႔ကာ အေစခံကၽြန္၏သဏၭာန္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ခဲ့သည္ (း၆-၇)။ ဖန္ဆင္းျခင္းအ႐ွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ခ်စ္ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေသျခင္းတရားသို႔ သူ႔ကိုယ္ကို အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္စည္းစိမ္ကို မမက္ဘဲ လူ႔ဇာတိခံခဲ့သည္။ တန္ခိုးအာဏာကို ဆုတ္ကိုင္မထားဘဲ စြန္႔လြတ္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးစိုး ေသာ ေလာကတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေျပာင္းျပန္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွလည္း ထိုနည္းတူျပဳက်င့္္ရန္ ေျပာထားသည္(း၅)။ သခင္ေယ႐ႈကဲ့သုိ႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ယ္လွယ္ဗုိလ္က်မည့္အစား အေစခံ ၾကရမည္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မည့္အစား ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေ႐ွ႕သို႔တက္လွမ္းရမည္။ ရယူျခင္းထက္ ေပးကမ္းရန္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔ ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ WINN COLLIER