အျဖဴေရာင္္ႏွင္းဖံုးလႊမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ ႏွင္းေလ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အျပာေရာင္ မႈတ္ေဆးျဖန္းကာ သတ္မွတ္ေပးသည္။ သဘာဝအေလ်ာက္ အခံုးအေကြးသဏၭာန္ေပၚေနသည့္လမ္းေၾကာင္းက ပြဲၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ အာ႐ံုလြဲေစေသာ္လည္း ၎သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား၏လံုျခံဳမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ သည္ေဆးေရာင္က ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္ေျခသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္ေစသည့္ လမ္းၫႊန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ေပၚမွအ႐ွိန္ျဖင့္ ႏွင္းေလ်ာစီးဆင္းလာစဥ္ သူတို႔ အႏၱရာယ္ကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ႏွင္းေပၚ၌ ထင္ရွားေသာ ေဆးေရာင္က အျမင္ကို ရွင္းလင္းေစပါသည္။

ေ႐ွာလမုန္က ဘဝၿပိဳင္ပြဲတြင္ လံုျခံဳမႈ႐ွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး သူ၏သားမ်ားကိုု ပညာကို ႐ွာရန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ အျပာေရာင္မ်ဥ္းကဲ့သို႔ ပညာသည္လည္း “မွန္ေသာခရီးတို႔ကို ပို႔ေဆာင္မည္၊ ထိမိ၍ လဲျခင္းမ႐ွိ’’ ဟု ေျပာထား သည္ (း၁၁-၁၂)။ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ သားမ်ားအတြက္ အေမွ်ာ္လင့္ဆံုး အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ဉာဏ္ပညာမွ လမ္းလြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ကင္းေဝးၿပီး ႂကြယ္ဝေသာအသက္တာကို ခံစားရ႐ွိရန္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခ်စ္ေသာဖခင္ ဘု႐ားသခင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ “အျပာေရာင္မ်ဥ္း” လမ္းၫႊန္ကို ေပးထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႀကိဳက္သလို က်မ္းစာကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္ လြတ္လပ္မႈကို ဘုရားသခင္ေပးသကဲ့သို႔၊ ၿပိဳင္ကြင္းအမွတ္အသား ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းစာ၌ေဖာ္ျပထားေသာဉာဏ္ပညာသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္ (း၂၂)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မေကာင္းမႈမွလွည့္ျပန္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုပါက ေန႔ရက္တိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လမ္းျပလ်က္ ထိမိ၍လဲျခင္းမွ ကာကြယ္လ်က္(း၁၂)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လမ္းသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ထြန္းလင္းေနမည္ျဖစ္သည္ (း၁၈)။ KIRSTEN HOLMBERG