ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ထရီ ဒိမ္းဘုရားေက်ာင္းႀကီးသည္ လြန္စြာမွ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္လွသည္။ ၎၏ ဗိသုကာလက္ရာမွာ ညိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္စြမ္းၿပီး ေရာင္စံုမွန္ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ လွပသည့္အတြင္းပိုင္း အျပင္အဆင္မွာလည္း အသက္႐ွဴ မွားေလာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏႐ႈခင္းကို ရာစုႏွစ္မ်ားစြာလႊမ္းမိုးထားရာမွ ယခုတြင္ မီးေလာင္မႈႀကီး ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးကာ ခမ္းနားထယ္၀ါသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေလၿပီ။

သို႔ႏွင့္ ၈ ရာစုေခတ္မွ ဤ အေဆာက္အအံုေဟာင္းကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားက ယင္းကို ျပဳျပင္ရန္ျဖစ္လာၿပီး ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရံပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံုနံရံကို က်ားကန္ေပးရမည္၊ ပ်က္စီးသြားသည့္ အတြင္းပိုင္း အျပင္အဆင္ႏွင့္ အဖိုးတန္အနုပညာ လက္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ဤေရွးေဟာင္း ဘုရားေက်ာင္းသည္ လူအမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအားထုတ္မႈက အေရးႀကီးသည္၊ လုပ္ေဆာင္ထို္က္သည္။

ဤအေဆာက္အအံု၏အျဖစ္မွန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အျဖစ္မွန္ႏွင့္ တူေနသည္။ ဤေရွးေဟာင္းေက်ာင္းႀကီးကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခႏၶာသည္ တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းကာ ပ်ဳိျမစ္မႈ၊ ျဖတ္လတ္တက္ႂကြမႈတို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆံုး႐ံႈးသြားေသာ္လည္း မိမိ၏ျဖစ္တည္မႈ အဓိကအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္သည့္ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းသည္ အစဥ္မျပတ္ အသစ္ျပဳျပင္ခံရၿပီး ႀကီးထြားေနျခင္းက သတင္းေကာင္းဟု တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက ႐ွင္းျပထားသည္ (၂ ေကာ ၄း၁၆)။

ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ အေပၚ အမွီျပဳလ်က္ (၃း၁၈၊ ဧ ၅း၁၈)၊ ‘‘ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ျခင္းငွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾက’’ရာ၌ (၅း၉)၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏‘‘႐ုပ္သြင္ျပင္’’ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ေနပါေလေစ၊ ဝိညာဥ္ေရးႀကီးထြားမႈပိုင္းတြင္ ဘယ္ခါမွမရပ္တန္႔သြားရန္ အေရးႀကီး ေပသည္။ DAVE BRANON