“ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္ေပါလု” ႐ုပ္႐ွင္၌ ကနဦးအသင္းေတာ္၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ မ်ားကို မမႈသည့္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားသည္။ အ႐ိုက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ ခရစ္ယာန္ဓားစာခံ – ၁၊ ၂၊ ၃ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ စာရင္းအရ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္လိုက္ျခင္း၏အႏၲရာယ္ကို ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားတြင္ပင္ ေတြ႕ရသည္။

ခရစ္ေတာ္၌ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အဖိုးအချမင့္မားစြာ ေပးဆပ္ရသည္။ ကမာၻ႔ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ေတာ္လိုက္ျခင္း၏အႏၲရာယ္ ၾကံဳရဆဲျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသင္းေတာ္မ်ားစြာတို႔သည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ခံေနရသည္။ ယံုၾကည္သူအခ်ဳိ႕တို႔လည္း မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ၾကမ္းတမ္းစြာ သေရာ္ခံရေသာအခါ (သို႔) မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ ရာထူးမတိုးဘဲ အေက်ာ္ခံရသည့္အခါ ‘‘ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းမႈ’’ တစ္မ်ိဳးဟု ခံစားရတတ္သည္။

မိမိ၏လူမႈဘဝကို စြန္႔လႊတ္ရျခင္းႏွင့္ မိမိ၏အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရျခင္းသည္ မတူ၊ ထိုႏွစ္ခုၾကား၌ ထင္ရွားေသာ ကြာျခားမႈႀကီးရွိသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ မိမိအေရးကိုသာ လူတို႔စိတ္ဝင္စားၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးခုိင္မာေရး၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းတြင္ ၀င္ဆန္႔ လူရာဝင္ေရး တို႔က လူသား၏ဘ၀ရွင္သန္မႈကို အလံႈ႕ေဆာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ကနဦးေခတ္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေျပာင္းလဲလာသူအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ဤအခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ကားစင္ မသတ္မီ ဣသေရလလူအမ်ားစုက သခင့္ကို လက္မခံၾကေသာ္လည္း (ေယာ ၁၂း၃၇)၊ ‘‘အရာရွိအမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၾက’’ ေၾကာင္း (း၄၂)၊ ‘‘သို႔ေသာ္လည္း … တရားဇရပ္မွ ဖာရိရွဲတို႔သည္ ႏွင္ထုတ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားစြာ ၀န္မခံၾက။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရထက္ လူတို႔ေပးေသာ ဘုန္းအသေရကို သာ၍ႏွစ္သက္ၾက၏’’ (း၄၂-၄၃)ဟု ရွင္ေယာဟန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆက္ၿပီး ဝွက္ထားရန္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖိုးအခ ေပးရပါေစ၊ လူတို႔၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းထက္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာသူ ျဖစ္ေအာင္ အတူတကြ ႀကိဳးစား ရပ္တည္ ၾကပါစို႔။ TIM GUSTAFSON