အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ငယ္ဘဝ အမွတ္တရမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ သင္းအုပ္ဆရာက ဘုရားေက်ာင္းအလယ္လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လာၿပီး ‘‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗတၱိဇံ ခံခဲ့သည့္ ေရကို သတိရၾကပါ’’ဟု စိန္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘ေရကို သတိရရမယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ ေရကို သတိရႏိုင္မွာလဲ’’ ဟု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ေမးမိသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာက လူတိုင္းအေပၚ ေရျဖန္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရာ ကေလးအေနႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေပ်ာ္စရာေရာ၊ စိတ္႐ႈပ္စရာပါ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗတၱိဇံအေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။ လူတစ္ဦးသည္ ဗတၱိဇံခံေသာအခါ ေရထက္ ပိုေလးနက္သည့္အရာ႐ွိသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူတင္ ဝတ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဗတၱိဇံက ပံုေဆာင္ပါသည္ (ဂလာ ၃း၂၇)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ သခင္အသက္႐ွင္ျခင္းကို ဗတၱိဇံက ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။

ထိုအခ်က္က မလံုေလာက္ေသးဟုခံစားရပါက(း၂၆)တြင္ ဤသို႔ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူတင္ဝတ္ဆင္ၿပီးပါက သခင္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျဖစ္တည္မႈမွာ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း နည္းဥပေဒသမ်ားကို လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္မွန္ကန္သင့္ျမတ္ခြင့္ရၿပီးျဖစ္သည္(း၂၃-၂၅)။ ေယာက္်ား/မိန္းမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံအရ၊ လူမႈဘဝ အဆင့္အတန္း အရ စသည္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခြဲျခား၍မရပါ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္ျခင္းအခြင့္ရၿပီး တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ေစလ်က္ ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ (း၂၉)။

သို႔ျဖစ္၍ ဗတၱိဇံႏွင့္ ၎၏အဓိပၸာယ္ပံုေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို သတိရအပ္သည္။ သတိရရန္ အေၾကာင္း႐ွိသည္။ သာမန္ဗတၱိဇံခံယူျခင္းကို ႐ိုး႐ိုးအာ႐ံုျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏သားသမီး ျဖစ္လာျခင္းအခ်က္၌ အာ႐ံုျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျဖစ္တည္မႈ၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရး လြတ္ေျမာက္မႈတို႔ကို သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ေတြ႔႐ွိႏိုင္ပါသည္။ PETER CHIN