ေတးဂီတေလာက၌ အန္တိုနီယို စၾတာဒီဗာရီ (၁၆၄၄-၁၇၃၇) ၏ အမည္ကား အံ႔မခန္းေက်ာ္ေဇာလွသည္။ သူဖန္တီးေသာ တေယာ၊ စယ္လုိ၊ ဗိြဳင္အိုလာမ်ားသည္ လက္ရာေျမာက္လွၿပီး ၾကည္လင္ေသာအသံကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ နာမည္မ်ားေပးထားေသးသည္။ ဥပမာ – တေယာတစ္လံုး၏အမည္မွာ ေမ႐ွိယ- စလာဘူစၾတာဒီဗာရီ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တေယာပညာ႐ွင္ ဂ်ိဳးဇက္ ဂ်ိဳဟာလိမ္ (၁၈၃၁-၁၉၀၇) က ထိုတေယာကို ထိုးၿပီးေနာက္ ‘‘စၾတာ႔တေယာသံက အံ႔မခန္းပဲ၊ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာကို ထပ္တလဲလဲ ျပန္ေပၚလာတယ္။ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ခ်ိဳၿမိန္ၿပီး ခန္႔ညားလွေပတယ္’’ ဟု ေရးခဲ႔ဖူးသည္။

စၾတာဒီဗာရီ၏ အမည္ႏွင္႔ သူ႔တေယာသံမ်ားက သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ အရင္းအျမစ္႐ွင္ႀကီးႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ပင္ မထိုက္ပါ။ ေမာေ႐ွေခတ္မွ သခင္ေယ႐ႈေခတ္တိုင္ ဘုရားတကာတို႔၏ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ နာမတကာ တို႔ထက္ ျမတ္ေသာနာမျဖင္႔ သမုတ္ခဲ႔သည္။ သူ၏ ပညာေတာ္ႏွင္႔ လက္ေတာ္ျဖင္႔ ျပဳေသာအမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ တန္ဖိုးထားရန္၊ ဂီတသီခ်င္းမ်ားျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္းသီက်ဴးရန္ ကိုယ္ေတာ္အလို႐ွိသည္ (ထြက္ ၆း၁၊ ၁၅း၁-၂)။

ဒုကၡဆင္းရဲခံေနရသည့္ လူတို႔၏ၿငီးတြားမႈေၾကာင္႔ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္ေ႐ြးႏုတ္ေတာ္မူခဲ႔ျခင္းသည္ အစသာျဖစ္သည္။ လက္ဝါးကားတိုင္၌ အ႐ိုက္ခံ ခဲ႔ရသည့္ အားနည္းခ်ိနဲ႔ေသာလက္အစံုသည္ ထာဝရအေမြေတာ္ႏွင္႔ အနႏၲတန္ဖိုးကို ခ်န္ေပးရစ္လိမ္႔မည္ဟု မည္သူထင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အဘယ္မွ်ခ်စ္သည္ကို ျပသရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ႏွင္႔ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳကဲ႔ရဲ႕ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ယူလ်က္ အေသခံ ခဲ႔ေသာ အ႐ွင္၏နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းအသံသည္ အလြန္အံ႔ၾသဖြယ္ အံ႔မခန္း ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု မည္သူႀကိဳတင္ေဟာႏိုင္ခဲ႔ပါသနည္း။ MART DEHAAN