‘‘မင္းကို ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေစလႊတ္ဖို႔ ေ႐ြးလိုက္ၿပီ။’’ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္႔ အသက္ ၁၇ ႏွစ္သာ႐ွိေသးၿပီး ဂ်ာမနီသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားရမည္ျဖစ္၍ အလြန္ ေပ်ာ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ ၃ လအတြင္း သြားရမည္ျဖစ္၍ ဂ်ာမန္စာႏွင္႔ စကားလည္း မသင္ရေသးပါ။

ထို ၃ လတာကာလအတြင္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဂ်ာမန္စာကို ေလ႔လာၿပီး အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးက်က္ခဲ႔ရသည္။

ေနာက္ ၃ လအၾကာတြင္ ဂ်ာမနီ၌ ေက်ာင္းတက္ေနရၿပီး ဂ်ာမန္စကားေကာင္းေကာင္း နားမလည္သျဖင္႔ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ထိုေန႔တြင္ ဆရာမက ‘‘ဘာသာစကားကို ေလ႔လာတဲ႔အခါ သဲတြင္းကိုယက္ၿပီး တက္ရသလိုမ်ိဳးပဲ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဘာမွအရာမထင္ဘူးလို႔ ထင္ရေပမဲ႔ ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားပါ။ အက်ိဳး႐ွိလာပါလိမ္႔မယ္’’ဟု အေျမာ္ အျမင္ႏွင္႔ ျပည့္စံုသည့္ အၾကံဉာဏ္ေပးခဲ႔သည္။

ရံဖန္ရံခါ ထိုစကားကို ကၽြန္ေတာ္ဆင္ျခင္လ်က္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ ႀကီးထြားရင့္က်က္ျခင္းသည္ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္နည္းဟု စဥ္းစားမိသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ‘‘ငါသည္ ေတြ႔ၾကံဳသမွ်ေသာ အခ်င္းအရာတို႔၌ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ရွိအံ့ေသာငွာ သင္မိၿပီ ’’ ဟု ဆိုခဲ႔သည္။ ႐ွင္ေပါလု ကဲ႔သို႔ေသာသူအတြက္ပင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္မလာ။ ၎သည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးပြားလာေသာအရာျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ‘‘ငါ႔ကို ခြန္အားႏွင္႔ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏’’ (ဖိ ၄း၁၂-၁၃) ဟု မွ်ေဝေျပာျပခဲ႔သည္။

ဘဝေလာကဓံက စိန္ေခၚမႈအျပည့္႐ွိသည္။ ေလာကကိုေအာင္ႏိုင္သူ သခင္ဘုရားထံ(ေယာ ၁၆း၃၃) ကၽြန္ေတာ္တို႔ဦးလွည့္ေသာအခါ သခင္သည္ သစၥာတည္လ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္႐ံုမက၊ သခင္ႏွင္႔နီးစပ္ အကၽြမ္းဝင္ျခင္းထက္ အေရးႀကီးေသာအရာ ဘာမွမ႐ွိေၾကာင္းကို ေတြ႕႐ွိလာရပါသည္။ သခင္ဘုရားႏွင္႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား သူ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသည္။ သူ႔ကို ကိုးစားႏိုင္ေအာင္ မစသည္။ ခရီးေဝးသြားႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တန္ခိုးေပး ေတာ္မူသည္။ JAMES BANKS