ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္မွ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑ကို ဦးေဆာင္သူ ေပါလ္သည္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္၌ ေလွေမွာက္ၿပီး ဆံုးပါးသြားသျဖင္႔ ထိုဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အသင္းေတာ္မွ နာက်င္ခံစားခဲ႔ရပါသည္။ ေပါလ္ႏွင္႔ သူ၏ဇနီး ဒူ႐ြန္ဒါတို႔အတြက္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာသည္ အစိမ္းသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ ဘဝကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ေၾကမြေစသည့္အမႈအေရးမ်ား ၾကံဳရသည္။ ၎တို႔ မိသားစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဦးေခါင္းကို တစ္ခ်က္တည္းအပိုင္ ထုိးခ်လိုက္သကဲ႔သို႔ ခံစားရေစသည္။

ဒါဝိဒ္အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ၊ မိသားစု အေရးကိစၥမ်ားက အဆန္းမဟုတ္။ ဆာလံ ၃ တြင္ သူ႔ကို ပုန္ကန္သည့္ သားေတာ္အဗ႐ွလံုေၾကာင္႔ သူေသာကေရာက္ ရသည္။ သားကို ျပန္တိုက္ရန္ထက္ အိမ္စြန္႔ ထီးနန္းစြန္႔ကာ သူထြက္ေျပးခဲ႔သည္ (၂ ရာ ၁၅း၁၃-၂၃)။ လူအမ်ားက သူ႔ကို ဘုရားသခင္ စြန္႔ပစ္ၿပီဟု ထင္မွတ္ယူဆၾကေသာ္လည္း (ဆာ ၃း၂)။ ဒါဝိဒ္က ထာဝရဘုရားကို သူ၏အကြယ္အကာအျဖစ္ (း၃) သိျမင္ခဲ႔ၿပီး ကိုယ္ေတာ္႔ထံ ေအာ္ဟစ္ခဲ႔သည္ (း၄)။ ဒူ႐ြန္တာသည္လည္း သူ၏ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈၾကားတြင္ သူ႔ခင္ပြန္း၏ေအာက္ေမ႔ျခင္းဝတ္၌ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေ႐ွ႕၌ ႏူးညံ့ခ်ိဳသာေသာအသံျဖင္႔ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ခ် ယံုၾကည္ေၾကာင္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းခဲ႔သည္။

ဆရာဝန္၏ေဆးမွတ္ခ်က္က အားရစရာမ႐ွိေသာအခါ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ေၾကာင္႔ ဖိအားခံစားရေသာအခါ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ မေအာင္ျမင္ေသာအခါ၊ ေသျခင္းတရား ႐ိုက္ခတ္လာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ‘‘အို ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ဘုန္းလည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ဦးေခါင္းကို ခ်ီႂကြ ေသာသူလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ (း၃) ဟု ေျပာႏိုင္ပါေစ၊ ခိုင္ခံ႔ႏိုင္ပါေစ။ ARTHUR JACKSON