ေကာလိပ္ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ကြန္ျပဴတာကုတ္သေကၤတလည္း မေရးတတ္၊ စီးပြားေရးအသိ မဆိုစေလာက္သာ႐ွိေသာ ကၽြန္မကို နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ အလုပ္ခန္႔ခဲ႔သည္။ အလုပ္ဝင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္၌ ထိုကုမၸဏီ သည္ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ႐ွိျခင္းကို အဓိကမထားေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။ စင္စစ္ ျပႆနာကို ထုိးထြင္းဆန္းသစ္စြာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မႈ၊ မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ၊ အဖြဲ႕ႏွင္႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရည္အေသြး႐ွိျခင္းက အေလးသာပါသည္။ ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းသစ္ေခၚယူၿပီး ၎တုိ႔ လိုခ်င္သည့္ ဝန္ထမ္း အျဖစ္ ပံုစံဝင္လာသည္အထိ လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ စြမ္းရည္႐ွိလာေအာင္ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးလွ်င္ ရသည္ ဟု ယူဆသည္။

ေနာဧ၌လည္း သေဘၤာႀကီးေဆာက္လုပ္ရန္ အရည္အခ်င္း႐ွိကို မ႐ွိပါ။ သူသည္ ေလွလည္း မေဆာက္တတ္၊ လက္သမားလည္း မဟုတ္ခဲ႔ပါ။ သူသည္ ေျမႀကီးကို ထြန္ယက္လ်က္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ ဘဝကိုေက်နပ္ေနသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ကာလ၏ဆိုးညစ္မႈကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ဘုရား႐ွင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္တြင္ ေနာဧသည္ ေပၚလြင္သူျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သူသည္ ‘‘ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အတူ သြားလာသူ’’ (က ၆း၉)ျဖစ္သည္။ သူ႔ဝန္းက်င္႐ွိ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး မွန္ကန္ရာ လုပ္ရဲသည့္ သတၱိခြန္အား သူ၌ ႐ွိသည္။ သြန္သင္မႈကို ခံယူလိုက္နာႏိုင္သည့္ ေနာဧ၏ႏွလံုးသားကို ဘုရား႐ွင္ေလးစားသည္။

ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္ အခြင္႔အေရးၾကံဳလာပါက ထိုအလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းမ႐ွိ၊ မျပည့္မီဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံစားရတတ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ကိုု အဓိက မထားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက်င္႔စ႐ိုက္၊ သူ႔အေပၚ ခ်စ္သည့္စိတ္၊ ကိုယ္ေတာ္႔ကို ကိုးစားသည့္စိတ္ကို ဆုခ်ေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ဤအရည္အေသြးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြင္း၌ ဝိညာဥ္ေတာ္က ပ်ိဳးေထာင္႐ွင္သန္ေသာအခါ ေလာကေျမ၌ သူ႔အလိုေတာ္ ျပည့္စံုေစေရး ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္နည္းျဖင္႔မဆို အမႈႀကီးငယ္မဟူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT