ေက်းလက္ဂီတအဆိုေတာ္တင္းမ္မက္ဂေရာ္၏ ‘‘Live Like You Were Dying – ယေန႔ပင္ ေသဆံုးေတာ႔မည္သကဲ႔သို႔ အသက္႐ွင္ပါ ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်သည္။ ထိုသီခ်င္း၌ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏က်န္းမာေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းဆိုးၾကားလိုက္ရၿပီးေနာက္ သူလုပ္ေဆာင္သည့္ အမႈအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပစပ္ဆို ထားသည္။ လူမ်ားကို ခ်စ္ရန္၊ ခြင္႔လႊတ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၿပီး ၾကင္နာစြာ စကားဆိုခဲ႔သည္။ မိမိဘဝ ေနဝင္ေတာ႔မည္ကို သိလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔ေကာင္းမြန္စြာ ဘဝ႐ွင္သန္ၾကေၾကာင္း ထိုသီခ်င္းက ေထာက္ခံေနသည္။

ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝအသက္တာသည္ အကန္႔အသတ္႐ွိေၾကာင္း သီခ်င္းေလးက သတိေပးေန သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင္႔ ယေန႔ျပဳရမည့္ကိစၥကို မနက္ျဖန္အထိ မေ႐ြ႕ဆိုင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ မနက္ျဖန္သည္ ႐ွိခ်င္မွ ႐ွိလိမ္႔မည္။ သခင္ေယ႐ႈ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္ႂကြလာမည္ကို ယံုၾကည္သူ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအတြက္လည္း ဤအခ်က္သည္ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ ျဖစ္သည္ (ယခု ဤစာကို ဖတ္႐ႈေနစဥ္ အခိုက္အတန္႔မွပင္ သခင္ေယ႐ႈ ျပန္ႂကြလာႏိုင္သည္)။ မဂၤလာေဆာင္လုလင္ ႂကြလာခ်ိန္၌ အဆင္သင္႔ မ႐ွိေသာ မိုက္မဲသည့္သတို႔သမီးငါးဦးကဲ႔သို႔ မျဖစ္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္႔႐ွိရန္ သခင္ေယ႐ႈ တိုက္တြန္းသည္ (မ၂၅း၆-၁၀)။

မက္ဂေရာ္၏သီခ်င္းက အျဖစ္သနစ္အလံုးစံုကို မေဖာ္ျပပါ။ သခင္ေယ႐ႈကို ခ်စ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ မနက္ျဖန္သည္ အစဥ္႐ွိေနမည္။ သခင္ေယ႐ႈက ‘‘ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္႐ွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ႔ကိုယံုၾကည္ေသာသူ သည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ႐ွင္လိမ္႔မည္။ ငါ႔ကို ယံုၾကည္၍ အသက္႐ွင္ေသာသူ ႐ွိသမွ် တို႔သည္လည္း ေသျခင္းႏွင္႔အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ္႔မည္’’ (ေယာ ၁၁း၂၅-၂၆) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သခင္ဘုရား၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝအသက္တာသည္ ဘယ္ေသာ အခါမွ် ဆံုးခန္းတိုင္ျခင္း မ႐ွိပါ။

ထို႔ေၾကာင္႔ ေသေတာ႔မည့္အတိုင္း အသက္မ႐ွင္ပါႏွင္႔။ သင္မေသေသးပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ျပန္ႂကြလာေတာ႔မည္ဟု ေတြးၿပီး အသက္႐ွင္ပါ။ သူအမွန္လာေနၿပီ။ MIKE WITTMER