အဂၤလန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လန္ကက္႐ိႈင္းယားေဒသတြင္ စိမ္းစိုေသာ ေတာင္တန္း မ်ားကို ေငးေမာၾကည့္ရင္း ေတာင္ပတ္လည္႐ွိ ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင္႔ ဝင္းခတ္ထားေသာ သိုးျခံမ်ားကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။ ေတာက္ပေသာ ေကာင္းကင္၌ တိမ္စိုင္မ်ား လႊင္႔ေမ်ာ ေနသည္။ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ႈသြင္းလိုက္ရင္း ဤျမင္ကြင္း၌ ကၽြန္မခံစားေမ်ာပါမိသည္။ ကၽြန္မတည္းခိုသည့္ အပန္းေျဖစခန္း၌ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ဤလွပေသာ႐ႈခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပရာသူက ‘‘လာတည္းခိုတဲ႔ ဧည့္သည္ေတြ မေျပာျပရင္ ကၽြန္မ ဒီ႐ႈခင္းေတြကို တစ္ခါမွ သတိမထားမိဘူး။ ကၽြန္မတို႔က ဒီမွာေနလာတာၾကာလွၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ေတာင္ယာလုပ္ လယ္စိုက္တံုးက ဒီေနရာကို ကၽြန္မတို႔ အလုပ္လုပ္တဲ႔ေနရာ ႐ံုးခန္းတစ္ခုုလိုု႔ပဲ သေဘာထားခဲ့တယ္္’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။

မိမိတို႔ေ႐ွ႕၌ ႐ွိသည့္ ဆုမဂၤလာမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ ဘဝ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ အလွတရားကို ကၽြန္မတို႔ လြတ္သြားတတ္သည္။ ေန႔စဥ္ ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌၊ ကၽြန္မတို႔ဝန္းက်င္ပတ္လည္၌ လွပေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ဘုရားျပဳသည့္အမႈမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ လြတ္သြား ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဧဖက္ၿမိဳ႕႐ွိ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ႐ွင္ေပါလု စာေရးလိုက္သကဲ႔သို႔ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ဘုရားသခင္ မည္သို႔လႈပ္႐ွား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ေအာင္ ဝိညာဥ္မ်က္စိကို ဖြင္႔ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ႔ကို တုိး၍သိကၽြမ္းေအာင္ ဧဖက္ၿမိဳ႕သားတို႔အား ဉာဏ္ပညာေပးပါမည့္ အေၾကာင္း၊
ကိုယ္ကိုထင္ရွားျပပါမည္အေၾကာင္း ႐ွင္ေပါလု ေတာင္႔တလ်က္္ (ဧ ၁း၇)၊ သူတို႔သည္ ဉာဏ္အလင္းကို ရၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္၊ အနာဂတ္အတြက္ ထားေတာ္မူေသာ ကတိေတာ္ႏွင္႔ တန္ခိုးေတာ္မ်ားကို သိ႐ွိရန္ ႐ွင္ေပါလု ဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (း၁၈-၁၉)။

ဘုရားသခင္၏လက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကၽြန္မတို႔ အတြင္း၌၊ ကၽြန္မတို႔အားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ကို သိရွိေအာင္ ႏိုးေဆာ္ေပးသည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္႔ တစ္ခ်ိန္က “အလုပ္လုပ္ေသာေနရာ”မွ်သာျဖစ္ေသာ ေနရာသည္ ကိုယ္ေတာ္၏အလင္းႏွင္႔ဘုန္းေတာ္ကို ဖြင္႔ျပသည့္ေနရာအျဖစ္ ကၽြန္မတို႔ နားလည္ႏုိင္ လိမ္႔မည္။ AMY BOUCHER PYE