ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ထဲသို႔ လင္းႏုိ႔ဝင္လာစဥ္ ကံေကာင္းတယ္မွတ္ဟုဆိုကာ လြတ္ေပး လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဝင္လာျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လင္းႏို႔အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈၿပီးၿပီျဖစ္၍ ၎တို႔အား အလည္လာရန္ အထူး ဖိတ္ေခၚေနစရာမလို။ ဒဂၤါးေစ့အ႐ြယ္ အေပါက္ေလး ႐ွိ႐ံုမွ်ျဖင့္ သူတို႔ဝင္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေပါက္ဖာသည့္ ကရိယာ ကိုင္ၿပီး အိမ္ပတ္လည္တြင္ ေတြ႕သမွ်အေပါက္ ေသးေသး မွန္သမွ်ကို လိုက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ေ႐ွာလမုန္သီခ်င္း ၂း၁၅ တြင္လည္း ျပႆနာ႐ွာ တတ္ေသာ သတၱဝါအေၾကာင္းကို ေရွာလမုန္မင္း ေဖာ္ျပကာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ေျမေခြးေလးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ေရးထားသည္။ ၎သည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း တင္စားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

လင္းႏုိ႔ခ်စ္သူႏွင္႔ ေျမေခြးခ်စ္သူမ်ားကို အျပစ္ မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ လင္းႏို႔ကို အိမ္အျပင္သို႔ ေမာင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမေခြးမ်ားကို စပ်စ္ျခံျပင္ပသို႔ေမာင္းထုတ္ျခင္းက မိမိတို႔အသက္တာရွိ အျပစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းကိစၥႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္(ဧ ၅း၃)။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင္း အသက္မရွင္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္းက်င့္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြင္း၌ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ (ေရာ ၈း၄)။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ႏုိင္သည္။

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ “သခင္ဘုရား၌ အလင္း” ျဖစ္ၿပီး (ဧ ၅း၈-၁၀)၊ ဘုရားရွင္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသက္႐ွင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေျမေခြးကေလးမ်ားကို ဖမ္းႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မစေပ၏။ DAVE BRANON