အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏အေ႐ွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ အရွည္ ၁၆ေပႏွင့္ ေပါင္ ၃၅၀၀ ႐ွိေသာ ဧရာမငမန္းျဖဴႀကီး ေမရီလီကို သမုဒၵရာအေၾကာင္း မွတ္တမ္း႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ ၎ေရေပၚေပၚလာလွ်င္ သူ႔ေက်ာ႐ိုး ဆူးေတာင္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ထရန္စမစ္တာစက္မွထုတ္လႊင့္သည့္ လႈပ္႐ွားမႈ ပံုရိပ္ကုိ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင႔္ ဖမ္းယူသည္။

ကမ္း႐ိုးတန္း အထက္ေအာက္တစ္ေလွ်ာက္ ေမရီလီ၏လႈပ္႐ွားမႈပံုရိပ္မ်ားကို သုေတသီမ်ားမွအစ လိႈင္းစီးသူမ်ားပါမက်န္ လူတိုင္းၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၎၏လႈပ္႐ွားမႈကို မိုင္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ နီးပါးထိ လုိက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔တြင္မူ အခ်က္ျပမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။
ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ သူ႔ကိုယ္ေပၚ တပ္ဆင္ထားေသာစက္၏ ဘက္ထရီ ကုန္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။

လူ႔အသိဉာဏ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမရီလီကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အဆက္ျပတ္သြားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာအခ်ိန္တိုင္းကို သတိႏွင့္ၾကည့္႐ႈသည့္ ဘုရားရွင္၏ေစာင့္ၾကည့္မႈမွ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔မွ် မလြတ္ေျမာက္၊ မေ႐ွာင္တိမ္းႏိုင္ေပ။ ‘‘ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလို႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားႏိုင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလို႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ ေျပးႏိုင္ပါမည္နည္း။ ေကာင္းကင္သို႔တက္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္႐ွိေတာ္မူ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ အိပ္ရာကိုိခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္႐ွိေတာ္မူ၏’’ (ဆာ ၁၃၉း၇-၈) ဟူ၍ ဒါ၀ိဒ္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဉာဏ္သည္ အံ့ဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္အျပည့္ႏွင့္ ေျပာခဲ့သည္(း၆)။

ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တိုု႔ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အသိအကၽြမ္းျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ကို ေလ့လာခ်င္႐ံုမွ်မဟုတ္ဘဲ အသက္တာအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ အသစ္ျပဳျပင္လိုသည္အထိ သူဂ႐ုျပဳသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အသက္တာ၊ အေသခံျခင္း၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ထံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး၊ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သူ႔ကို ထာဝရကာလတိုင္ သိကၽြမ္းခြင့္၊ ခ်စ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဘယ္ေသာအခါမွ် လြတ္မသြားႏိုင္ပါ။ JAMES BANKS