ဂ်င္းမ္ သည္ သူ႔လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္္္မ်ားၾကားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သေဘာထား ကြဲျပားမႈ၊ အလ်င္စလိုဆံုးျဖတ္ေ၀ဖန္သည့္သေဘာထားမ်ား၊ နားလည္မႈ လြဲမွားေနမႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို စိတ္႐ႈတ္ေထြးပူပန္မႈျဖင့္ ေျပာျပသည္။ သူျပႆနာမ်ားကို တစ္နာရီနီးပါး စိတ္႐ွည္စြာျဖင့္ နားေထာင္ေပးၿပီးေနာက္ ‘‘ဒီအေျခအေနမွာ သခင္ေယ႐ႈက ကၽြန္မတို႔ကို ဘာလုပ္ေစခ်င္လဲဆိုတာသိရေအာင္ ဆုေတာင္း
ရေအာင္’’ ဟု သူ႔ကို အၾကံေပးလိုက္သည္။ ငါးမိနစ္ခန္႔ ကၽြန္မတို႔တိတ္ဆိတ္စြာ ထိုင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းက ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုးကုိ ေစာင္ျဖင့္ ဖံုးလိုက္သကဲ့သို႔ လႊမ္းမိုးသြားသည္ကို ခံစားလိုက္ရသည္။ သခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ႏွင့္ လမ္းျပမႈကို ခံစားလုိက္ရ သျဖင့္ စိတ္သက္သာရာရသြားၿပီး အခက္အခဲျပႆနာကို ျပန္လည္ ရင္ဆိုင္ရန္ ယံုၾကည္မႈရွိသြားသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္ ေပတ႐ုသည္ သူ႔အားႏွစ္သိမ့္သက္သာေစေသာ ဘုရား႐ွင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို လိုအပ္ခဲ့သည္။ တစ္ညတြင္ သူႏွင့္အတူ အျခားေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား ဂါလိလဲအိုင္ကို ကူးျဖတ္စဥ္ မိုးသက္မုန္တိုင္း သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႐ုတ္တရက္ သခင္ေယ႐ႈ ေရေပၚမွာလမ္းေလွ်ာက္လာသည္ကို ျမင္လိုက္ရေသာအခါ တပည့္ေတာ္မ်ား အံ႔အားေၾကာက္လန္႔သြားၾကသည္။ သခင္က တပည့္ေတာ္မ်ားအား ‘‘တည္ၾကည္ေသာစိတ္႐ွိၾကေလာ့။ မေၾကာက္လန္႔ၾကႏွင့္’’ ဟု သတိေပးခဲ့သည္ (မ ၁၄း၂၇)။ ေပတ႐ုက သခင္ႏွင့္အတူ ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္၍ ရမည္လားဟု လႊတ္ခနဲ ေမးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလွထဲမွထြက္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈထံ ဦးတည္ေလွ်ာက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ သူအာ႐ံုေျပာင္းသြားၿပီး လူ႔အေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ အႏၲရာယ္႐ွိေနေၾကာင္း အသိဝင္လာေသာအခါ ေရႏွစ္သြားပါေတာ့သည္။ ‘‘ကယ္မေတာ္မူပါသခင္’’ ဟု ဟစ္ေၾကာ္ေသာအခါ သခင္က ခ်က္ခ်င္းလက္ကိုဆန္႔၍ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္(း၃၀-၃၁)။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယ႐ႈသည္ ဘ၀မုန္တိုင္းမ်ားၾကားတြင္ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ အတူရွိေၾကာင္း ေပတ႐ုနည္းတူ သင္ခန္းစာရယူၾကပါစို႔။ ESTERA PIROSCA ESCOBAR