သက္ႏုစာေရးဆရာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စာအေရးအသား သင္တန္းမ်ားတြင္ တခါတရံ မိမိကိုယ္ကုိမိမိ မေရရာမေသခ်ာသလို ခံစားရသည္။ သင္တန္းခန္းမကိုၾကည့္ၿပီး လူထြားႀကီးမ်ားအျပည့္ (စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေသာ စာေရးဆရာ (သို႔) ဝါရင္႔ စာေရးဆရာမ်ား) ရွိေသာအခန္းဟုသာ ျမင္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္က စနစ္တက် သင္တန္းတက္ ေလ႔က်င္႔ထားျခင္းမရွိ၊ ဝါရင္႔စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္၌ ဘာသာစကားအယူအဆ၊ အသံေနအထား၊ ကာရံမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကင္းဂ်ိမ္းစ္ဗားရွင္း အဂၤလိပ္ သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္႐ွိသည္။ ေျပာရလွ်င္ ၎သည္ ကၽြန္ေတာ္႔တြင္႐ွိေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသည္။ ၎သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ စာေရးဟန္ႏွင့္ ေလသံကို ပံုေဖာ္ေပးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၀မ္းေျမာက္မိသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ဒါဝိဒ္သည္ ေဂါလ်က္ကိုတိုက္ရန္ ေ႐ွာလု၏ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ်ားကို ဝတ္ဆင္ေသာအခါ သူသည္ မေသခ်ာမေရရာစြာ ခံစားရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ မထင္မိပါ (၁ရာ ၁၇း၃၈-၃၉)။ သို႔ေသာ္ သူလႈပ္၍ပင္ မရပါ။ လူတစ္ဦးအတြက္ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေသာအရာသည္ အျခားသူအတြက္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါဝိဒ္ သိလိုုက္သည္။ ထိုလက္နက္တို႔ႏွင့္ သူမသြားႏိုင္ဟုဆိုကာ (း၃၉)၊ သူကၽြမ္းေသာ အရာကိုသာ ဒါဝိဒ္ကိုးစားေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ေလးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရာကို ဘုရား႐ွင္ ျပင္ဆင္ထားႏွင့္ၿပီ ျဖစ္သည္ (း၃၄-၃၅)။ ေလာက္လြဲႏွင့္ ေက်ာက္ခဲေလးသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား သူ႔လက္နက္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ဘုရား႐ွင္သံုးကာ ထိုေန႔သည္ ဣသေရလလူတို႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ယူေဆာင္ေပးေသာေန႔ျဖစ္ခဲ့သည္။

“သူ႔မွာ႐ွိတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳး ငါ့မွာရွိခဲ့ရင္ ငါ့ဘ၀ႀကီး တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားမွာ’’ဟု သင္စဥ္းစားဖူးပါသလား။ သင့္တစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ဘုရားသခင္ အထူး ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူး (သို႔) အေတြ႕အၾကံဳကို ဆင္ျခင္လုိက္ပါ။ ဘုရား႐ွင္ သင့္အား ေပးအပ္ ထားေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာအေပၚတြင္ ယံုၾကည္လုိက္ပါ။ JOHN BLASE