ဘ႐ိုင္ယန္ သည္ သူ႔ညီမဂၤလာေဆာင္တြင္ ဧည့္ႀကိဳအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူေပၚမလာခဲ့ပါ။ မိသားစုမ်ားအပါအဝင္ မဂၤလာပြဲ၌ က်မ္းစာဖတ္ရမည့္ သူ႔ညီမ ဂ်က္စမင္ ကပါ သူ႔ကို စိတ္ပ်က္သြားသည္။ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မဂၤလာပြဲ၌ နာမည္ႀကီး က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ေသာ ၁ေကာ ၁၃ ကို သူေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဖတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ မဂၤလာပြဲၿပီးေနာက္ ဘ႐ိုင္ယန္ ၏ေမြးေန႔ ေရာက္လာသည္။ သူ႔အား ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးရန္ အေဖေျပာေသာအခါ သူမ ခ်ီတုံခ်တံုျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ဖတ္ျခင္းထက္ လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ျခင္းအရာက ပိုခက္ေၾကာင္း သူသိလိုက္ရသည္။ ထိုညေနမလြန္မီတြင္ သူ႔စိတ္ကို ျပင္လိုက္ၿပီး “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ဖတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ မလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အျဖစ္မ်ိဳး အျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း’’ ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို္ ဖတ္႐ႈၿပီး (သို႔) နားေထာင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အျဖစ္မ်ိဳး သင္ၾကံဳဖူးပါသလား။ သင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားစကားကို ဖတ္႐ႈျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းသည္ နာခံျခင္းထက္ လြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကိုယ္ကိုကိုယ္လွည့္ျဖား၍ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာ႐ံုမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့’’ (ယာ ၁း၂၂)ဟု ယာကုပ္၏ စိန္ေခၚမႈသည္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္လွသည္။ သူေပးသည့္ ၾကည့္မွန္ဥပမာ က သေဘာက် စရာပါ။ အေၾကာင္းကား မိမိမ်က္ႏွာတြင္ ဂ႐ုစိုက္ျပဳျပင္စရာ ရွိမရွိ မွန္၌ ၾကည့္ရမည္။ ၎ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကည့္႐ံုႏွင့္ လံုေလာက္ၿပီဟု ထင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ လွည့္စားခံရၿပီ။ ရွင္ယာကုပ္က တရားကို ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈၿပီး ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားအတိုင္း အသက္႐ွင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တိုက္တြန္းသည္(း၂၅)။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ဂ်က္စမင္ ခမ်ာ အတင္းအက်ပ္ အားေပးခံခဲ့ရသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလည္း သူက တိုက္တြန္းအားေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဤစံခ်ိန္ထက္ မေလ်ာ့ေပါ့သင့္ပါ။ ARTHUR JACKSON