၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ခရစ္ကက္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္အာဖရိကမွ ကစားသမား တစ္ေယာက္သည္ ညစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျခားကစားသမားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းက လူတစ္ေယာက္ေယာက္ အဲ့လိုလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အေတာ့္ကို စိတ္ပ်က္မိမွာပဲ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ထိုကစားသမားသည္ အလားတူ အမွားမ်ိဳး က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ဟန္ေဆာင္ဖုံးကြယ္လိုက္ျခင္း ထက္ ပို၍နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၃၈ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ယုဒအေၾကာင္းတြင္ သူ၏ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး လုပ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္သည္ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီး သည္။ သူ႔သားႏွစ္ေယာက္သည္ တာမာကို လက္ထပ္ၿပီး မၾကာမီ ေသဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ယုဒသည္ သူမ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ႔ပိုးရမည့္တာ၀န္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္ (း၈-၁၁)။ တာမာသည္ ၾကံရာမရ စြန္႔စားလ်က္ မေကာင္းေသာမိန္းမ ဟန္ေဆာင္ပဝါျခံဳကာ ယုဒလည္း သူႏွင့္အိပ္ခဲ့သည္(း၁၅-၁၆)။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏သမီးေခၽြးမ မုဆိုးမေလး ကိုယ္ဝန္႐ွိေနသည္ကို သိလိုက္ ရေသာအခါ သူ၏တံု႕ျပန္ပံုမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျပင္းထန္လွသည္။ သူမကိုထုတ္၍ မီး႐ိႈ႕ေစဟု သူအမိန္႔ေပးခဲ့သည္(း၂၄)။ သုိ႔ေသာ္ တာမာက ယုဒသည္ ကေလးအေဖ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္(း၂၅)။

ယုဒသည္ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္မည္ဆိုလွ်င္ ျငင္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းဟန္ေဆာင္ေနမႈကို သူ၀န္ခံၿပီး “သူ႔အျပစ္ထက္ ငါ့အျပစ္ သာ၍ႀကီးေပ ၏။” (း၂၆) ဟုဆိုကာ သူမကို တာဝန္ယူရန္ လက္ခံခဲ့သည္။

ဘုရား႐ွင္သည္ ယုဒႏွင့္တာမာ၏ အရိပ္မဲဖံုးလႊမ္းေနေသာဇာတ္လမ္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေ႐ြးႏႈတ္ျခင္းဇာတ္လမ္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ တာမာ၏ ကေလးမ်ားသည္ (း၂၉-၃၀)၊ သခင္ေယ႐ႈ၏ ဘုိးေတာ္ဘြားေတာ္မ်ား ျဖစ္လာသည္ (မ ၁း၂-၃)။

အဘယ္ေၾကာင္႔ ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၃၈ ကို က်မ္းစာ၌ ေရးထားသနည္း။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားဖုံးလႊမ္းေနေသာ လူသားတို႔၏ႏွလံုးသားႏွင့္ ဘုရား႐ွင္၏ခ်စ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ က႐ုဏာေတာ္ႏွလံုးသားကို ေဖာ္ျပရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ TIM GUSTAFSON