ဇာတ္လမ္းအရ ၁၇၆၃ ခန္႔က ငယ္႐ြယ္ေသာ တရားေဟာဆရာေလးတစ္ဦးသည္ အဂၤလန္ျပည္ စိုးမားဆက္ ႐ွိ ေတာင္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခရီးသြားစဥ္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာၿပီး လွ်ပ္စီးျပက္သျဖင့္ ဂူတစ္ခုအတြင္း၌ ပုန္းခိုခဲ့ရသည္။ သူသည္ ခ်ယ္တာေဂ့ါဂ်္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားကို ၾကည့္ရင္း ဘုရား႐ွင္၌ ရ႐ွိေသာ အကာအကြယ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္မိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မိုးခိုရင္း “ျမဲတည္ေက်ာက္ ကၽြႏု္ပ္ဖုိ႔ကြဲ၊ ခိုပါေစ ကိုယ္ေတာ္အထဲ” ဟု အစခ်ီသည့္ “ျမဲတည္ေက်ာက္က်ဴး” ဓမၼသီခ်င္းကို သူေရးစပ္ခဲ့သည္။

ဆရာ ၾသဂတ္စတပ္ ေတာ့ေလဒီ သည္ ဂူထဲ မိုးခိုရင္းမွ သီခ်င္းေရးစပ္စဥ္ ေက်ာက္ၾကား၌ ပုန္းေအာင္းသည့္ ေမာေရွအေၾကာင္းကိုမ်ား စဥ္စားခဲ့ေလသလားဟု ကၽြန္မတို႔ မေျပာႏုိင္ပါ (ထြက္ ၃၃း၂၂)။ သို႔မဟုတ္ သူစဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းတြင္ ေမာေရွက ဘုရား႐ွင္ထံမွ ေသခ်ာေသာအာမခံမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကို ႐ွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ သူ၏ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ကို သူ႔အား ထင္႐ွားျပရန္ ဘုရားရွင္အား ေမာေ႐ွ ေတာင္းဆိုေသာအခါ က႐ုဏာႀကီးစြာျဖင့္ ဘုရား႐ွင္က ‘‘သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏုိင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္လွ်င္ အသက္႐ွင္ရေသာသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိ ’’ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္(း၂၀)။ ဘုရား႐ွင္ႂကြသြားသည့္အခိုက္ ေမာေ႐ွအား ေက်ာက္ၾကားသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ သူ႔ေနာက္ေက်ာကိုသာ ျပသခဲ့သည္။ ေမာေ႐ွသည္လည္း ဘုရား႐ွင္သည္ သူႏွင့္အတူ႐ွိေၾကာင္း သိလိုက္သည္။

ေမာေ႐ွအား “ငါကိုယ္တုိင္သြား၍ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးမည္” ဟု ဘုရား႐ွင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ကၽြန္မတို႔လည္း ယံုၾကည္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၌ ခုိလံႈရာကို ႐ွာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ေမာေ႐ွႏွင့္ အထက္ပါအဂၤလိပ္တရားေဟာဆရာေလး နည္းတူ ကၽြန္မတို႔လည္း အသက္တာတြင္ မ်ားစြာေသာ ဘဝမုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရမည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရား႐ွင္ကို ကၽြန္မတို႔ ေအာ္ဟစ္ေခၚေသာအခါ သူ၏ၿငိမ္သက္ျခင္း မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ AMY BOUCHER PYE